Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre17 septembrie 20208 min de lectură

Starea Uniunii: Comisia stabilește obiective mai ambițioase în materie de climă și propune o reducere cu 55% a emisiilor până în 2030

reducere_emisii.png
© EU
Comisia Europeană a prezentat astăzi, 17 septembrie, planul său de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE cu cel puțin 55 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Acest nivel de ambiție pentru următorul deceniu va plasa UE pe o cale echilibrată către atingerea neutralității climatice până în 2050. Noul obiectiv se bazează pe o evaluare cuprinzătoare a impactului atât la nivel social și economic, cât și la nivelul mediului. Evaluarea demonstrează că acest demers este realist și fezabil. Acest obiectiv mai ambițios subliniază, de asemenea, poziția constantă a UE de lider la nivel mondial, în perspectiva următoarei Conferințe a ONU privind schimbările climatice (COP26).

Astăzi, Comisia:

  • a prezentat o modificare a propunerii de lege europeană a climei, pentru a include obiectivul de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030 ca etapă preliminară către atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050;
  • a invitat Parlamentul și Consiliul să confirme acest obiectiv de 55 % drept noua contribuție stabilită la nivel național (CSN) a UE în temeiul Acordului de la Paris și să îl transmită CCONUSC până la sfârșitul acestui an;
  • a definit propunerile legislative care urmează să fie prezentate până în iunie 2021 pentru a pune în aplicare noul obiectiv, inclusiv: revizuirea și extinderea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii; adaptarea Regulamentului privind partajarea eforturilor și a cadrului privind emisiile aferente exploatării terenurilor; consolidarea eficienței energetice și a politicilor în materie de energie din surse regenerabile și consolidarea standardelor privind emisiile de CO2 pentru vehiculele rutiere.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a declarat: „Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne respecta promisiunea făcută europenilor: ca Europa să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Data de astăzi marchează o etapă importantă în acest proces. Prin intermediul noului obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE cu cel puțin 55 % până în 2030, vom deschide calea către o planetă mai curată și către o redresare verde. Europa va ieși mai puternică din pandemia de coronavirus, investind într-o economie circulară eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în domeniul tehnologiei curate și creând locuri de muncă verzi.”

Frans Timmermans, vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, a declarat: „În acest moment crucial pentru sănătatea noastră, pentru economia noastră și pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice la nivel mondial, este esențial ca Europa să deschidă calea către o redresare verde. Avem față de copiii și nepoții noștri datoria de a acționa acum. Astăzi, Europa arată lumii cum vom ameliora bunăstarea și prosperitatea cetățenilor noștri în următorul deceniu, pe măsură ce lucrăm la realizarea obiectivului nostru de neutralitate climatică până în 2050.” 

Kadri Simson, comisarul pentru energie, a declarat: „Pe baza politicilor existente și a planurilor elaborate de statele membre, suntem pe cale de a ne depăși obiectivul actual de 40 % pentru 2030. Acest lucru arată că a fi mai ambițios nu este doar necesar, ci și realist. Sistemul energetic se va afla în centrul acestui efort. Ne vom baza pe reușita sectorului european al energiei din surse regenerabile, vom examina toate instrumentele de care dispunem pentru a ne spori eficiența energetică și vom pune baze solide pentru o Europă mai verde.”

În paralel cu Planul privind obiectivele climatice pentru 2030 și cu evaluarea impactului aferentă acestuia, Comisia a adoptat astăzi și o evaluare a planurilor naționale ale statelor membre privind energia și clima pentru perioada 2021-2030. Evaluarea Comisiei arată că UE este pe drumul cel bun pentru a-și depăși obiectivul actual de reducere a emisiilor, care este de cel puțin 40 % până în 2030, în special datorită progreselor în curs legate de utilizarea energiei din surse regenerabile în întreaga Europă. Pentru a atinge noul obiectiv de 55 %, UE va trebui să sporească și mai mult eficiența energetică și ponderea energiei din surse regenerabile. Acest aspect va face acum obiectul unor consultări și analize suplimentare înainte de prezentarea de către Comisie a propunerilor legislative în iunie 2021.

Noul obiectiv climatic pentru 2030 va contribui la orientarea redresării economice a Europei în urma pandemiei de COVID-19. Acesta va stimula investițiile într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, promovând inovarea în domeniul tehnologiei curate, stimulând competitivitatea și creând locuri de muncă verzi. Statele membre pot utiliza fondul pentru redresare NextGenerationEU în valoare de 750 de miliarde EUR și următorul buget pe termen lung al UE pentru a realiza aceste investiții în tranziția verde. Pentru a sprijini investițiile necesare, Comisia a adoptat astăzi și o serie de norme privind un nou mecanism al UE de finanțare a energiei din surse regenerabile, pentru a le permite statelor membre să colaboreze mai ușor pentru finanțarea și implementarea proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile.

Context

Un obiectiv mai ambițios al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 a fost anunțat pentru prima dată în orientările politice ale președintei von der Leyen din iulie 2019, în conformitate cu obiectivul Acordului de la Paris de menținere a creșterii temperaturii globale cu mult sub 2°C și de continuare a eforturilor de menținere a acesteia la 1,5°C.

În evaluarea impactului publicată astăzi și pe baza unui amplu proces de consultare desfășurat în cursul anului trecut, Comisia a examinat în detaliu efectele asupra economiei noastre, a societății și a mediului ale reducerii emisiilor cu 50 % până la 55 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990. Evaluarea impactului a analizat cu atenție combinația de instrumente de politică disponibile și modul în care fiecare sector economic poate contribui la atingerea acestor obiective. S-a ajuns la concluzia că o cale echilibrată, realistă și prudentă către neutralitatea climatică până în 2050 necesită un obiectiv de reducere a emisiilor cu cel puțin 55 % până în 2030.

Realizarea obiectivului de reducere cu 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră va necesita acțiuni în toate sectoarele economiei. O tranziție neutră din punct de vedere climatic nu poate fi realizată decât cu contribuția tuturor. Emisiile de CO2 provenite din arderea combustibililor fosili constituie principala sursă de emisii de gaze cu efect de seră din UE. Împreună cu emisiile fugitive de gaze altele decât CO2 din sistemul energetic, acestea reprezintă puțin peste 75 % din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Acest lucru subliniază rolul central al sistemului energetic în tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei. Clădirile și transporturile sunt, împreună cu industria, principalii consumatori de energie și sursele cele mai importante de emisii. Decarbonizarea atât a ofertei, cât și a cererii de energie este esențială pentru atingerea neutralității climatice.

Evaluarea planurilor naționale ale statelor membre privind energia și clima arată că acestea își accelerează tranziția energetică și climatică. Aceasta indică faptul că ponderea energiei din surse regenerabile în UE ar putea ajunge la 33,7 % până în 2030, depășind obiectivul actual de cel puțin 32 %. În ceea ce privește eficiența energetică, există în continuare un decalaj în ceea ce privește nivelul de ambiție: 2,8 % pentru consumul de energie primară și 3,1 % pentru consumul final de energie, în comparație cu obiectivul de cel puțin 32,5 %. Pentru a remedia acest decalaj, Comisia va lua măsuri, în special prin intermediul viitoarei inițiative privind „valul de renovări”, precum și prin reexaminarea și posibila revizuire a Directivei privind eficiența energetică, precum și prin orientări privind aplicarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”. Evaluarea la nivelul UE a planurilor naționale integrate privind energia și clima, publicată astăzi, va fi completată în octombrie prin evaluări individuale ale statelor membre, în cadrul raportului privind starea uniunii energetice.

Regulamentul privind Legea europeană a climei, propus de Comisie în martie 2020, urmărește să consacre în dreptul UE obiectivul atingerii neutralității climatice până în 2050, convenit de liderii UE în decembrie 2019, și să stabilească direcția de urmat pentru toate politicile UE. Comisia propune acum includerea obiectivului revizuit pentru 2030 în regulament, care este dezbătut în prezent de către Parlamentul European și Consiliu. Noul obiectiv pentru 2030 va constitui, de asemenea, baza discuțiilor privind revizuirea contribuției UE stabilite la nivel național pentru reducerea emisiilor în temeiul Acordului de la Paris.

Astfel cum se prevede în Pactul verde european și în comunicarea de astăzi, Comisia va începe acum să pregătească propuneri legislative detaliate cu privire la modul de realizare a acestui nou obiectiv. Comisia va revizui toate instrumentele relevante de politică în domeniul climei și al energiei care contribuie la realizarea obiectivului de reducere a emisiilor, în vederea formulării unor propuneri adecvate până în iunie 2021.

Informații suplimentare:

Notă de informare cu întrebări și răspunsuri referitoare la Planul privind obiectivele climatice pentru 2030

Comunicarea privind stabilirea unor obiective mai ambițioase în materie de climă pentru Europa până în 2030

Evaluarea impactului privind stabilirea unor obiective mai ambițioase în materie de climă pentru Europa până în 2030

Evaluarea la nivelul UE a planurilor naționale privind energia și clima

Fișă informativă – Planul privind obiectivele climatice pentru 2030: o viziune pentru Europa

Fișă informativă – Instrumente de politică referitoare la Planul privind obiectivele climatice pentru 2030

Fișă informativă – Evaluarea planurilor naționale privind energia și clima

Discursul privind starea Uniunii

Comunicat de presă privind principalele inițiative cuprinse în starea Uniunii 2020

Pagina web dedicată privind starea Uniunii din 2020

Pactul verde european

Planul de redresare pentru Europa NextGenerationEU

Mecanismul de finanțare a energiei din surse regenerabile

Planul privind obiectivele climatice pentru 2030

Planurile naționale privind energia și clima

Date de contact pentru presă

Tim McPHIE

Telefon + 32 2 295 86 02

Adresă tim [dot] mcphieatec [dot] europa [dot] eu (tim[dot]mcphie[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Lynn RIETDORF

Telefon +32 2 297 49 59

Adresă Lynn [dot] Rietdorfatec [dot] europa [dot] eu (Lynn[dot]Rietdorf[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Ana CRESPO PARRONDO

Telefon +32 2 298 13 25

Adresă Ana [dot] CRESPO-PARRONDOatec [dot] europa [dot] eu (Ana[dot]CRESPO-PARRONDO[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Detalii

Data publicării
17 septembrie 2020