Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre30 iunie 20219 min de lectură

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale: pentru zone rurale ale UE mai puternice, conectate, reziliente și prospere

Comisia Europeană a prezentat o viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE, identificând dificultățile și preocupările cu care se confruntă acestea și evidențiind unele dintre cele mai promițătoare oportunități de care dispun aceste regiuni.

Viziune_zone_rurale

Pe baza previziunilor și a consultărilor ample cu cetățenii și cu alți actori din zonele rurale, viziunea prezentată astăzi propune un Pact rural și un Plan de acțiune rurală, care au scopul de a face zonele noastre rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere.

Pentru a răspunde cu succes megatendințelor și provocărilor generate de globalizare, urbanizare și îmbătrânire și pentru a profita de beneficiile tranziției verzi și digitale, sunt necesare politici și măsuri care să țină seama de condițiile locale, care să țină seama de diversitatea teritoriilor din UE, de nevoile lor specifice și de punctele forte relative ale acestora.

În zonele rurale din întreaga UE media de vârstă este mai ridicată decât în zonele urbane și va începe să scadă încet în următorul deceniu. Atunci când sunt însoțite de o lipsă de conectivitate, de o infrastructură subdezvoltată și de lipsa unor oportunități diverse de ocupare a forței de muncă și de un acces limitat la servicii, acest lucru face ca zonele rurale să fie mai puțin atractive pentru a trăi și a munci. În același timp, zonele rurale sunt factori activi în tranziția verde și digitală a UE. Atingerea obiectivelor ambițiilor digitale ale UE pentru 2030 poate oferi mai multe oportunități pentru dezvoltarea durabilă a zonelor rurale dincolo de agricultură și silvicultură, dezvoltând noi perspective pentru dezvoltarea sectorului de prelucrare și, în special, a serviciilor și contribuind la îmbunătățirea distribuției geografice a serviciilor și a industriilor.

Această viziune pe termen lung pentru zonele rurale ale UE urmărește să abordeze aceste dificultăți și preocupări prin: valorificarea oportunităților emergente ale tranziției verzi și digitale ale UE și a învățămintelor desprinse din pandemia de COVID-19; identificarea mijloacelor de îmbunătățire a calității vieții rurale; realizarea unei dezvoltări teritoriale echilibrate și stimularea creșterii economice.

Pactul rural

Un nou Pact rural va implica actori de la nivelul UE, național, regional și local, pentru a sprijini obiectivele comune ale viziunii, pentru a promova coeziunea economică, socială și teritorială și pentru a răspunde aspirațiilor comune ale comunităților rurale. Comisia va facilita acest cadru prin intermediul rețelelor existente și va încuraja schimbul de idei și de bune practici la toate nivelurile.

Planul de acțiune rurală al UE

Astăzi, Comisia a prezentat, de asemenea, un Plan de acțiune pentru a stimula dezvoltarea rurală durabilă, coerentă și integrată. Mai multe politici ale UE oferă sprijin zonelor rurale, contribuind la dezvoltarea echilibrată, echitabilă, ecologică și inovatoare a acestora. Printre acestea, politica agricolă comună (PAC) și politica de coeziune vor fi esențiale pentru sprijinirea și punerea în aplicare a acestui plan de acțiune, fiind însoțite, în același timp, de o serie de alte domenii de politică ale UE care, împreună, vor transforma această viziune în realitate.

Viziunea și planul de acțiune identifică patru domenii de acțiune, sprijinite de inițiative emblematice, pentru a permite ca zonele rurale să fie:

  • mai puternice: concentrarea pe capacitarea comunităților rurale, pe îmbunătățirea accesului la servicii și pe facilitarea inovării sociale;
  • conectate: îmbunătățirea conectivității, atât în ceea ce privește transportul, cât și a accesului digital;
  • reziliente: conservarea resurselor naturale și ecologizarea activităților agricole pentru a contracara schimbările climatice, asigurând, în același timp, reziliența socială prin oferirea accesului la cursuri de formare și la diverse oportunități de locuri de muncă de calitate;
  • prospere: diversificarea activităților economice și îmbunătățirea valorii adăugate a activităților agricole și agroalimentare și a agroturismului.

Comisia va sprijini și va monitoriza punerea în aplicare a Planului de acțiune rurală al UE și îl va actualiza periodic, pentru a se asigura că acesta rămâne relevant. De asemenea, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre și cu actorii din zonele rurale pentru a menține un dialog privind problemele din aceste zone. În plus, se va introduce o condiție de adaptabilitate la mediul rural, cu ajutorul căruia politicile UE vor revizuite dintr-o perspectivă rurală. Scopul este de a identifica mai bine și de a lua în considerare impactul și implicațiile potențiale ale unei inițiative politice a Comisiei privind locurile de muncă din mediul rural, creșterea economică și dezvoltarea durabilă.

În cele din urmă, în cadrul Comisiei va fi înființat un observator rural pentru a îmbunătăți în continuare colectarea și analiza datelor privind zonele rurale. Acesta va furniza probe pentru a contribui la elaborarea politicilor în ceea ce privește dezvoltarea rurală și pentru a sprijini punerea în aplicare a planului de acțiune rurală.

Etapele următoare

Anunțul de astăzi privind viziunea pe termen lung asupra zonelor rurale marchează primul pas către zone rurale mai puternice, mai bine conectate, mai reziliente și prospere până în 2040. Pactul rural și Planul de acțiune rurală al UE vor fi componentele-cheie pentru atingerea acestor obiective.

Până la sfârșitul anului 2021 cel târziu, Comisia, în colaborare cu Comitetul Regiunilor, va analiza modul în care se pot realiza obiectivele viziunii. Până la jumătatea anului 2023, Comisia va trece în revistă acțiunile care au fost derulate și programate pentru zonele rurale și care au fost finanțate de UE și de statele membre. Un raport public, care va fi publicat la începutul anului 2024, va identifica domeniile în care sunt necesare sprijin și finanțare sporite, precum și calea de urmat, pe baza Planului de acțiune rurală al UE. Discuțiile din jurul raportului vor contribui la procesul de reflecție privind pregătirea propunerilor pentru perioada de programare 2028-2034.

Context

Necesitatea elaborării unei viziuni pe termen lung pentru zonele rurale a fost subliniată în orientările politice ale președintei von der Leyen și în scrisorile de misiune adresate vicepreședintelui Šuicacomisarului Wojciechowski și comisarului Ferreira

Articolul 174 din TFUE solicită UE să acorde o atenție deosebită zonelor rurale, printre altele, atunci când promovează dezvoltarea armonioasă generală, consolidând coeziunea economică, socială și teritorială și reducând disparitățile dintre diferitele regiuni.

În aprilie 2021, a fost realizat un sondaj Eurobarometru care a evaluat prioritățile viziunii pe termen lung pentru zonele rurale. Sondajul a constatat că 79 % dintre cetățenii UE sprijină UE în luarea în considerare a zonelor rurale în deciziile privind cheltuielile publice; 65 % dintre cetățenii UE au considerat că zonele locale sau provinciile ar trebui să poată decide modul în care sunt cheltuite investițiile UE dedicate mediului rural; iar 44 % au menționat infrastructura de transport și conexiunile ca fiind o necesitate esențială a zonelor rurale.

În perioada 7 septembrie — 30 noiembrie 2020, Comisia a organizat o consultare publică privind viziunea pe termen lung asupra zonelor rurale. Peste 50 % dintre respondenți au afirmat că infrastructura este cea mai presantă necesitate pentru zonele rurale. 43 % dintre respondenți au menționat, de asemenea, accesul la servicii și facilități de bază, cum ar fi apa și energia electrică, precum și băncile și oficiile poștale, ca o necesitate urgentă. În următorii 20 ani, respondenții consideră că atractivitatea zonelor rurale va depinde în mare măsură de disponibilitatea conectivității digitale (93 %), a serviciilor de bază și a serviciilor electronice (94 %) și de îmbunătățirea performanțelor agricole în materie de climă și de mediu (92 %).

Declarațiile membrilor colegiului

Dubravka Šuica, vicepreședinte pentru democrație și demografie, a declarat: „Zonele rurale cuprind aproape 30 % din populația UE și ambiția noastră este de a îmbunătăți în mod semnificativ calitatea vieții acestor persoane. Am ascultat preocupările lor și, împreună cu ele, am construit această viziune pe baza noilor oportunități create de tranziția verde și digitală a UE și pe lecțiile învățate din pandemia de COVID-19. Prin această comunicare dorim să dăm un nou impuls zonelor rurale, ca locuri atractive, dinamice, protejând în același timp caracterul lor esențial. Dorim să le oferim zonelor și comunităților rurale o voce care să fie mai bine auzită în construirea viitorului Europei.”

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat: „Zonele rurale sunt esențiale pentru UE astăzi, producând alimente, protejând patrimoniul și protejând peisajele noastre. Ele joacă un rol esențial în tranziția verde și digitală. Cu toate acestea, trebuie să oferim acestor comunități rurale instrumentele adecvate pentru a profita pe deplin de oportunitățile viitoare și pentru a aborda provocările cu care se confruntă în prezent. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale: este un prim pas către transformarea zonelor noastre rurale. Noua PAC va contribui la viziune prin promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, prin consolidarea protejării mediului și a acțiunilor climatice și prin consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. Ne vom asigura că Planul de acțiune rurală al UE permite o dezvoltare durabilă a zonelor noastre rurale.”

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Deși ne confruntăm cu toții cu aceleași provocări, teritoriile noastre dispun de mijloace, puncte forte și capacități diferite pentru a le face față. Politicile noastre trebuie să fie sensibile la diferitele caracteristici ale regiunilor noastre. Uniunea democratică și bazată pe coeziune pe care o dorim trebuie să fie construită mai aproape de cetățenii și teritoriile noastre, implicând diferite niveluri de guvernanță. Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale necesită soluții concepute pentru nevoile și atuurile lor specifice, cu implicarea autorităților regionale și locale și a comunităților locale. Zonele rurale trebuie să fie în măsură să furnizeze servicii de bază pentru populația lor și să se bazeze pe punctele lor forte pentru a deveni puncte de referință pentru dezvoltarea economică. Toate aceste obiective se află în centrul noii politici de coeziune pentru perioada 2021-2027.”

Informații suplimentare

O viziune pe termen lung asupra zonelor rurale - Către zone rurale mai puternice, conectate, reziliente și prospere până în 2040

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale - Fișă informativă

O viziune pe termen lung pentru zonele rurale - Întrebări și răspunsuri

Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale

Detalii

Data publicării
30 iunie 2021

Date de contact

Ștefan TURCU

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
0724 232 197