Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre8 septembrie 202210 min de lectură

O Strategie europeană privind serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și beneficiarilor acestor servicii

Comisia Europeană a prezentat ieri, 7 septembrie, Strategia europeană privind serviciile de îngrijire.

Care

Comisia Europeană a prezentat ieri, 7 septembrie, Strategia europeană privind serviciile de îngrijire, care vizează asigurarea unor servicii de îngrijire de calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, în întreaga Uniune Europeană și îmbunătățirea situației atât pentru beneficiarii serviciilor de îngrijire, cât și pentru persoanele care asigură aceste servicii, la nivel profesional sau informal. Strategia este însoțită de două recomandări pentru statele membre referitoare la revizuirea obiectivelor de la Barcelona privind educația și îngrijirea timpurie și la accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar.                     

Servicii de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și îmbunătățirea condițiilor de muncă și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori

Serviciile de îngrijire de înaltă calitate și accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, oferă beneficii evidente pentru toate vârstele. Participarea la educația timpurie are un impact pozitiv asupra dezvoltării copiilor și contribuie la reducerea riscului de excluziune socială și de sărăcie, inclusiv mai târziu în viață. Îngrijirea pe termen lung le permite persoanelor care, din cauza vârstei înaintate, a unei boli și/sau a unui handicap, au nevoie de ajutor pentru activitățile zilnice să își mențină autonomia și să trăiască cu demnitate. Cu toate acestea, pentru multe persoane, aceste servicii nu sunt încă disponibile sau accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar.

Investițiile în serviciile de îngrijire sunt importante pentru atragerea și păstrarea talentelor în acest sector, care este adesea caracterizat de condiții de muncă dificile și de salarii mici, precum și pentru remedierea deficitului de forță de muncă și realizarea potențialului economic și de creare de locuri de muncă al sectorului.

Investițiile în servicii de îngrijire de înaltă calitate înseamnă, de asemenea, îmbunătățirea participării femeilor pe piața forței de muncă și a egalității de gen, în special în ceea ce privește diferențele de remunerare și de pensii între femei și bărbați. Femeile continuă să își asume cea mai mare parte a responsabilităților de îngrijire, în condițiile în care 90 % din forța de muncă din domeniul îngrijirii formale este alcătuită din femei, iar 7,7 milioane de femei nu au un loc de muncă din cauza responsabilităților de îngrijire.  

Pentru a remedia aceste probleme, Comisia propune acțiuni concrete pentru a sprijini statele membre în creșterea accesului la servicii de îngrijire de înaltă calitate și la prețuri accesibile, îmbunătățind în același timp condițiile de muncă și echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori.

Educația și îngrijirea timpurie

Comisia propune statelor membre să revizuiască obiectivele stabilite în 2002 privind educația și îngrijirea timpurie, denumite și „obiectivele de la Barcelona”, pentru a spori participarea femeilor pe piața forței de muncă. Obiectivele actuale impun statelor membre să ofere servicii de îngrijire a copiilor pentru 33 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani și pentru 90 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare obligatorie. Comisia propune stabilirea unor noi obiective ambițioase, dar realiste, astfel încât până în 2030 cel puțin:

 • 50 % dintre copiii cu vârsta sub 3 ani să participe la educația și îngrijirea timpurie;
 • 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta de școlarizare primară obligatorie să participe la educația și îngrijirea timpurie, astfel cum s-a convenit deja în cadrul Spațiului european al educației.

De asemenea, Comisia recomandă statelor membre, printre altele:

 • să se asigure că serviciile de îngrijire a copiilor sunt accesibile, inclusiv din punct de vedere financiar, și de înaltă calitate, și că sunt disponibile atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale sau defavorizate;
 • să introducă un drept legal la educație și îngrijire timpurie, în mod ideal fără niciun decalaj între sfârșitul concediului din motive familiale plătit și acest drept legal; să instituie măsuri specifice pentru a permite și a spori participarea la educație și îngrijire a copiilor care provin din medii defavorizate, cu handicap sau cu nevoi speciale, pentru a elimina decalajul față de populația totală de copii;
 • să analizeze numărul de ore de participare a copiilor la îngrijirea timpurie („intensitatea în timp”) și să se asigure că serviciile de îngrijire sunt disponibile pentru o durată care să le permită părinților să se angajeze efectiv într-o activitate remunerată; și
 • să încurajeze împărțirea egală a sarcinilor de îngrijire a copiilor între părinți prin combaterea stereotipurilor de gen și să sprijine o organizare a timpului de lucru favorabilă familiilor.

Îngrijirea pe termen lung

Comisia recomandă statelor membre să elaboreze planuri de acțiune naționale pentru ca serviciile de îngrijire din UE să fie mai disponibile, mai accesibile și de o calitate mai bună pentru toți, de exemplu prin:

 • asigurarea faptului că îngrijirea pe termen lung este promptă, cuprinzătoare și accesibilă din punct de vedere financiar, permițând un nivel de trai decent pentru persoanele cu nevoi de îngrijire pe termen lung;
 • extinderea ofertei și a combinației de servicii profesionale de îngrijire pe termen lung (îngrijire la domiciliu, îngrijire în comunitate și îngrijire rezidențială), eliminarea decalajelor teritoriale în ceea ce privește accesul la îngrijirea pe termen lung, introducerea de soluții digitale accesibile în furnizarea de servicii de îngrijire și asigurarea faptului că serviciile și structurile de îngrijire pe termen lung sunt accesibile persoanelor cu handicap;
 • stabilirea unor criterii și standarde de înaltă calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung;
 • sprijinirea îngrijitorilor informali, care sunt adesea femei și rude ale beneficiarilor serviciilor de îngrijire, prin formare, consiliere, sprijin psihologic și financiar; și
 • mobilizarea unei finanțări adecvate și sustenabile pentru îngrijirea pe termen lung, inclusiv prin utilizarea fondurilor UE.

Condiții de muncă echitabile și oportunități de formare pentru personalul de îngrijire

Pentru a îmbunătăți condițiile de muncă și a atrage mai multe persoane – în special bărbați – în sectorul îngrijirii, statelor membre li se recomandă:

 • să promoveze negocierile colective și dialogul social în vederea îmbunătățirii salariilor și a condițiilor de muncă;
 • să asigure cele mai înalte standarde de sănătate și securitate în muncă;
 • să conceapă programe de educație și formare continuă pentru lucrătorii din sistemul serviciilor de îngrijire;
 • să combată stereotipurile de gen legate de îngrijire și să lanseze campanii de comunicare;
 • să ratifice și să implementeze Convenția nr. 189 a OIM privind personalul casnic.

La rândul său, Comisia:

 • va analiza posibilitatea instituirii unui nou dialog social sectorial pentru serviciile sociale la nivelul UE;
 • va promova instituirea în sectorul îngrijirii pe termen lung a unui parteneriat pentru competențe în cadrul Pactului privind competențele;
 • va finanța proiecte și activități de cercetare pentru a evalua valoarea socială și economică a muncii și condițiile de muncă din sectorul îngrijirii;
 • va revizui aplicarea standardelor UE care reglementează condițiile de muncă;
 • va inventaria condițiile actuale de admisie și drepturile lucrătorilor din sistemul serviciilor de îngrijire pe termen lung care provin din țări terțe și va analiza fezabilitatea dezvoltării unor programe la nivelul UE pentru a atrage lucrători în sistemul serviciilor de îngrijire; și
 • va promova oportunitățile disponibile pentru personalul din domeniul educației și îngrijirii timpurii în cadrul programelor Erasmus+.

Declarațiile membrilor Colegiului:

Dubravka Šuica, vicepreședintă pentru democrație și demografie, a declarat: „Schimbările demografice implică faptul că europenii trăiesc mai mult, dar acest lucru duce, de asemenea, la o creștere a cererii de îngrijire pe termen lung accesibilă, inclusiv ca preț, și de calitate. La celălalt capăt al ciclului de viață, pentru a putea participa pe deplin pe piața forței de muncă, părinții trebuie să asigure îngrijirea adecvată a copiilor lor, pentru ca aceștia să își dezvolte abilitățile și competențele cognitive, lingvistice și fizice. Lucrătorii din sistemul serviciilor de îngrijire au un rol esențial în societatea noastră, însă munca lor este și astăzi adesea subevaluată. Strategia europeană privind serviciile de îngrijire pe care o prezentăm astăzi stabilește modalități eficiente și eficace de a răspunde acestor provocări. Este momentul să acordăm atenție serviciilor de îngrijire.”  

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Strategia europeană privind serviciile de îngrijire plasează persoanele în centrul atenției. UE recunoaște valoarea muncii de îngrijire, care trebuie să se reflecte în condiții de muncă și remunerare mai bune. Persoanelor care au nevoie de îngrijire pe termen lung trebuie să li se garanteze accesul la servicii accesibile și de bună calitate, astfel încât să poată duce o viață demnă. Sper că, datorită acestei strategii, sectorul serviciilor de îngrijire – atât profesionale, cât și informale – va primi respectul și investițiile pe care le merită.”

Comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a declarat: „Investițiile în îngrijire sunt investiții în egalitatea de gen și în echitatea socială. Inițiativa noastră vizează garantarea faptului că toți cei cu responsabilități de îngrijire, în special femeile, au o posibilitate de alegere reală atunci când combină viața privată cu cea profesională. O îngrijire de calitate accesibilă, inclusiv ca preț, asigură faptul că persoanele care beneficiază de îngrijire, inclusiv copiii, persoanele în vârstă și persoanele cu handicap, sunt capacitate și se bucură pe deplin de drepturile lor. Investițiile în îngrijire înseamnă asigurarea unei libertăți de alegere egale, a demnității și a autodeterminării.”

Etapele următoare

Propunerile Comisiei de recomandări ale Consiliului vor fi discutate de statele membre în vederea adoptării de către Consiliu. Conform propunerilor Comisiei, statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la măsurile de punere în aplicare a recomandărilor la un an de la adoptare. Pentru fiecare recomandare, Comisia va publica un raport aprofundat în termen de cinci ani pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra stadiului punerii în aplicare. De asemenea, Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile politicilor în cursul semestrului european și să sprijine reformele și investițiile prin intermediul fondurilor UE disponibile.

Context

Strategia europeană privind serviciile de îngrijire va sprijini implementarea principiilor consacrate în Pilonul european al drepturilor sociale, în special a principiilor privind egalitatea de gen, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, îngrijirea copiilor și sprijinul pentru copii și îngrijirea pe termen lung. În martie 2021, Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale a anunțat o inițiativă privind îngrijirea pe termen lung și revizuirea obiectivelor de la Barcelona cu privire la educația și îngrijirea timpurie. În discursul său din 2021 privind starea Uniunii, președinta Ursula von der Leyen a anunțat o strategie europeană privind serviciile de îngrijire pentru a ajuta femeile și bărbații să beneficieze de cele mai bune îngrijiri și pentru a asigura echilibrul dintre viața profesională și cea privată pentru îngrijitori. Acest lucru a fost confirmat ulterior în programul de lucru al Comisiei pentru 2022.

Strategia europeană privind serviciile de îngrijire va contribui, de asemenea, la realizarea celor trei obiective sociale principale ale UE privind ocuparea forței de muncă, competențele și reducerea sărăciei pentru 2030, salutate de liderii UE la Summitul de la Porto din mai 2021 și de Consiliul European. Recomandarea privind obiectivele de la Barcelona, care face parte din Strategia privind egalitatea de gen pentru 2020-2025, se bazează pe alte inițiative ale UE, cum ar fi Recomandarea privind educația și îngrijirea timpurie a copiilorStrategia UE privind drepturile copilului și Recomandarea privind Garanția europeană pentru copii

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri – Strategia europeană privind serviciile de îngrijire

Fișă informativă – Strategia europeană privind serviciile de îngrijire destinată furnizorilor și beneficiarilor acestor servicii

Comunicare referitoare la Strategia europeană privind serviciile de îngrijire

Propunere de Recomandare a Consiliului privind revizuirea obiectivelor de la Barcelona privind educația și îngrijirea timpurie

Propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar

Raportul pe 2021 privind îngrijirea pe termen lung

Detalii

Data publicării
8 septembrie 2022

Date de contact

Veerle NUYTS

Nume
Veerle NUYTS
E-mail
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 63 02

Flora MATTHAES

Nume
Flora MATTHAES
E-mail
flora [dot] matthaesatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 39 51

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Katarzyna KOLANKO

Nume
Katarzyna KOLANKO
E-mail
katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 296 34 44

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Tommaso ALBERINI

Nume
Tommaso ALBERINI
E-mail
Tommaso [dot] ALBERINIatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 70 10