Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre16 martie 20238 min de lectură

Gestionarea migrației: noi inițiative pentru consolidarea gestionării integrate a frontierelor și pentru accelerarea returnărilor

Recent, Comisia a adoptat o comunicare ce prezintă cadrul strategic pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor pe 5 ani.

Migratie

Recent, Comisia a adoptat o comunicare ce prezintă cadrul strategic pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor pe 5 ani și o recomandare adresată statelor membre privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor. În cadrul reuniunii sale extraordinare din 9 februarie 2023, Consiliul European a reiterat importanța asigurării unui control eficace al frontierelor externe terestre și maritime ale UE, ca parte a unei abordări cuprinzătoare a migrației. Înainte de următoarea reuniune a Consiliului European în care se va face un bilanț al situației, Comisia realizează, prin intermediul acestor inițiative, o parte dintre acțiunile-cheie menționate în scrisoarea președintei von der Leyen și în concluziile Consiliului European din 9 februarie.

Eficacitatea gestionării europene integrate a frontierelor

Prin comunicarea menționată, Comisia stabilește primul ciclu multianual de politică strategică privind gestionarea europeană integrată a frontierelor pentru următorii 5 ani.

Acesta este rezultatul unui amplu proces de consultare între instituții care a condus la o viziune comună asupra gestionării frontierelor externe. Astfel rezultă un cadru coordonat pentru autoritățile naționale care gestionează frontierele, precum și pentru mai bine de 120 000 de ofițeri ai acestor autorități și ai Frontex, orientându-le activitatea zilnică. Prioritățile-cheie ale strategiei au 15 componente esențiale, printre care se numără următoarele:

  • Controlul la frontiere, sprijinit prin cooperarea la scară largă în domeniul IT și între agenții pentru a îmbunătăți guvernanța în materie de migrație și pregătirea pentru situații de criză. Acest lucru va fi asigurat prin utilizarea unei infrastructuri de ultimă generație și a unei supravegheri eficace, cum ar fi cu ajutorul camerelor de luat vederi și al dronelor, prin tablouri naționale și situaționale coerente și cuprinzătoare, printr-o punere în aplicare eficientă a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) și o analiză solidă a riscurilor. Sistemele de informații ale UE destinate gestionării frontierelor externe (Sistemul de informații Schengen, Sistemul de intrare/ieșire, Sistemul de informații privind vizele și Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile) și interoperabilitatea acestora vor facilita trecerea frontierei. O cooperare sporită între toate autoritățile de la nivel național și de la nivelul UE este esențială pentru a înțelege, identifica și răspunde mai bine provocărilor de la frontierele externe ale UE.
  • Operațiunile de căutare și salvare reprezintă o componentă-cheie a gestionării europene integrate a frontierelor. Nevoia de coordonare între statele de pavilion și cele de coastă și necesitatea de a dezvolta bune practici privind schimbul complet și în timp util de informații se numără printre priorități.
  • Un sistem comun al UE pentru returnări: o mai bună coordonare între autoritățile naționale și agențiile europene este o componentă esențială pentru îmbunătățirea returnărilor. Statele membre pot beneficia de sprijin din partea Frontex pentru toate etapele procesului de returnare. Coordonatorul pentru returnare, sprijinit de Rețeaua la nivel înalt pentru returnări, va coordona punerea în aplicare a strategiei operaționale pentru returnări mai eficace.
  • Cooperarea cu țările terțe ar trebui intensificată pentru a contribui la consolidarea capacităților operaționale ale acestor țări în domeniile controlului la frontiere, analizei riscurilor, returnării și readmisiei și combaterii introducerii ilegale de migranți. În acest sens, se va acorda o atenție deosebită vecinătății estice și sudice, precum și țărilor terțe din care pornesc principalele rute de migrație către UE sau care sunt traversate de rutele respective. Acest lucru contribuie la dezvoltarea unor parteneriate reciproce și globale în materie de migrație cu țările de origine și de tranzit.
  • Respectarea deplină a drepturilor fundamentale: protecția frontierelor UE trebuie să se facă cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale. Acțiunile actorilor de la nivelul UE și de la nivel național trebuie să se desfășoare în deplină conformitate cu dreptul UE, inclusiv cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu dreptul internațional, inclusiv prin mecanisme eficace de monitorizare.

Consolidarea cooperării privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor

Un sistem eficace al UE în materie de returnări este un element central al unui sistem funcțional de migrație și azil, precum și al abordării cuprinzătoare prezentate în noul Pact privind migrația și azilul. Acesta poate avea, de asemenea, un efect disuasiv asupra migrației nesigure și ilegale, contribuind la prevenirea exploatării migranților prin subminarea modelului economic al rețelelor infracționale de introducere ilegală de migranți și prin promovarea unor căi de intrare legale și sigure.

Prin recomandarea prezentată astăzi, Comisia oferă orientări privind punerea în aplicare a recunoașterii reciproce a deciziilor de returnare, eliminând astfel o lacună din acquis-ul în materie de returnare. De asemenea, Comisia actualizează orientările anterioare pe care le-a furnizat în 2017 cu privire la returnări și sprijină acțiunile statelor membre de facilitare și accelerare a returnărilor.

Printre elementele de bază ale recomandării se numără:

  • Recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare: Datorită noului Sistem de informații Schengen care a intrat în vigoare la 7 martie, statele membre pot dispune în prezent de semnalări imediate privind o decizie de returnare a unui resortisant al unei țări terțe emisă de un alt stat membru. Acest lucru permite recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare în cadrul UE și executarea rapidă a returnărilor de oriunde din Europa. Frontex va fi pregătită să sprijine statele membre care efectuează returnări.
  • Returnări mai eficiente: Statele membre pot stabili legături mai strânse între autoritățile care gestionează azilul și returnările prin intermediul unui sistem informatic de gestionare a cazurilor de returnare bazat pe modelul elaborat de Frontex, aliniat la Regulamentul privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european. Acest lucru va asigura accesul în timp util la informații privind resortisanții țărilor terțe care fac obiectul unei decizii de returnare. Recomandarea oferă, de asemenea, orientări privind prevenirea riscului de sustragere și privind măsurile alternative la luarea în custodie publică – o măsură trebuie aplicată doar în ultimă instanță.
  • Stimulente pentru returnarea voluntară: Este necesar ca informațiile privind returnarea să fie furnizate în faza inițială a procesului, inclusiv în timpul procesului de azil. Statele membre ar trebui să instituie structuri de consiliere în materie de returnare și de reintegrare pentru a promova returnarea voluntară. Pentru resortisanții țărilor terțe înscriși în aceste programe, returnările voluntare pot fi încurajate prin absența interdicțiilor de intrare.

Etapele următoare

În ceea ce privește gestionarea europeană integrată a frontierelor, Frontex are la dispoziție 6 luni pentru a transpune această direcție strategică într-o strategie operațională și tehnică. Statele membre au, la rândul lor, la dispoziție 12 luni pentru a-și actualiza strategiile naționale.

Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a le sprijini în ceea ce privește punerea în aplicare operațională a acestor acțiuni. O evaluare a politicii strategice pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor este prevăzută peste 4 ani, în vederea definirii unui nou ciclu multianual de politică în 2027. De asemenea, Comisia va efectua în acest an o evaluare a Regulamentului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.

În ceea ce privește returnările, pentru a monitoriza punerea în aplicare a recomandării, statele membre vor raporta anual Comisiei, inclusiv cu privire la numărul de decizii de returnare ale altor state membre pe care le-au recunoscut. 

Sunt disponibile fonduri specifice în cadrul Fondului pentru azil, migrație și integrare și al Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize, în special pentru recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și pentru o mai bună dotare a polițiștilor de frontieră și a gărzii de coastă, scopul fiind protecția eficace a frontierelor externe. Pentru punerea în aplicare a recomandării privind returnările se va acorda sprijin suplimentar care va fi însoțit de sprijin operațional și tehnic din partea agențiilor noastre.

Context

Comunicarea privind gestionarea europeană integrată a frontierelor este o obligație în temeiul Regulamentului privind Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. Aceasta se bazează pe documentul de politică adoptat de Comisie la 24 mai 2022, la care au contribuit atât Consiliul, cât și Parlamentul European. Această strategie cuprinzătoare, care împărtășește o viziune comună tuturor instituțiilor UE, prezintă principalele linii ale activității noastre la frontierele externe. Analiza strategică a riscurilor furnizată de Frontex a fost luată în calcul, de asemenea, în prioritățile și orientările prezentate în cadrul comunicării. Aceasta este însoțită de două anexe care conțin acțiuni-cheie.

Recomandarea privind returnările actualizează Recomandarea din 2017 privind eficientizarea returnărilor și completează Strategia operațională pentru returnări mai eficace, din ianuarie 2023.

Pentru informații suplimentare

Comunicarea privind stabilirea politicii strategice multianuale pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor + anexa I și anexa II

Recomandarea* Comisiei privind recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare și accelerarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE

Planul de acțiune al UE pentru zona central-mediteraneeană

Planul de acțiune al UE pentru zona Balcanilor de Vest

* Acest text este un proiect aprobat în principiu, iar adoptarea sa formală va avea loc ulterior.

Detalii

Data publicării
16 martie 2023

Date de contact

Anitta HIPPER

Nume
Anitta HIPPER
E-mail
anitta [dot] hipperatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 56 91

Fiorella BELCIU

Nume
Fiorella BELCIU
E-mail
Fiorella [dot] BELCIUatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 37 34

Andrea MASINI

Nume
Andrea MASINI
E-mail
andrea [dot] masiniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 15 19