Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre10 decembrie 2021Reprezentanța în România

Comisia ia măsuri pentru a îmbunătăți învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională

În cadrul Summitului social de la Porto din luna mai, liderii UE au salutat obiectivul stabilit la nivelul UE ca, până în 2030, 60 % din toți adulții să ia parte la activități de formare în fiecare an.

Lifelong_Education

Astăzi, 10 decembrie, Comisia a făcut un pas important pentru a ajuta statele membre să îndeplinească acest obiectiv prin prezentarea de propuneri de recomandări ale Consiliului privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-certificatele, astfel cum s-a anunțat în Agenda pentru competențe și în Comunicarea privind spațiul european al educației din 2020.

Deținerea unui set solid de competențe oferă oportunități oamenilor, constituie o plasă de siguranță în vremuri nesigure, promovează incluziunea și progresul social și oferă economiei forța de muncă calificată necesară pentru a se dezvolta și a inova. Succesul tranziției digitale și al tranziției verzi depinde de lucrători cu competențe adecvate. Pandemia de COVID-19 a accelerat și mai mult necesitatea recalificării și perfecționării forței de muncă pentru a se adapta la evoluția pieței forței de muncă și pentru a răspunde cererii din diferite sectoare.

Cu toate acestea, prea puține persoane participă la activități de învățare periodice după perioada de educație și formare inițială, deoarece adesea nu dispun de resurse financiare sau de timp pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și a dobândi noi competențe sau nu sunt la curent cu oportunitățile de învățare existente și cu beneficiile pe care le oferă. De exemplu, în peste 90 % din locurile de muncă actuale și în aproape toate sectoarele este necesar un anumit nivel de competențe digitale, însă numai 56 % dintre adulți aveau competențe digitale de bază în 2019.

Cele două noi propuneri adoptate astăzi cu privire la conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și la micro-certificate vor contribui la abordarea acestor provocări, oferind mai multe posibilități oamenilor de a identifica oferte de învățare și oportunități de angajare.

Conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții

Propunerea Comisiei urmărește să garanteze că fiecare persoană are acces la oportunități de formare relevante, adaptate nevoilor sale, pe tot parcursul vieții și indiferent dacă sunt sau nu angajate în momentul respectiv.

În acest scop, propunerea de recomandare a Consiliului abordează principalele obstacole întâmpinate de oameni în prezent în ceea ce privește formarea – motivație, timp și finanțare – solicitând statelor membre, împreună cu partenerii sociali:

  • să creeze conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și să ofere drepturi la formare pentru toți adulții de vârstă activă;
  • să definească o listă cu cursuri de formare relevante și verificate din punctul de vedere al calității pentru piața forței de muncă care să fie eligibilă pentru finanțare din conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și să o facă accesibilă prin intermediul unui registru digital, de exemplu de pe un dispozitiv mobil;
  • să ofere de oportunități de orientare profesională și de validare a competențelor dobândite anterior, precum și concedii plătite pentru formare.

Aspectul inovator al acestei propuneri constă în plasarea directă a individului în centrul dezvoltării competențelor. De asemenea, recomandarea invită statele membre să moduleze finanțarea în funcție de nevoile de formare ale indivizilor.

Micro-certificatele

Micro-certificatele certifică rezultatele învățării în urma unei experiențe de învățare de mică amploare (de exemplu, un curs sau o formare de scurtă durată). Ele oferă o modalitate flexibilă și specifică de a ajuta oamenii să își dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea personală și profesională.

Propunerea Comisiei urmărește să asigure funcționarea micro-certificatelor la nivelul instituțiilor, al întreprinderilor, al sectoarelor și chiar transfrontalier. În acest scop, statele membre ar trebui să convină asupra:

  • unei definiții comune a micro-certificatelor;
  • elementelor standard pentru descrierea lor, precum și
  • a principiilor-cheie pentru conceperea și emiterea acestora.

Scopul este de a garanta că micro-certificatele sunt de înaltă calitate și sunt emise într-un mod transparent, pentru a consolida încrederea în ceea ce certifică. Acest lucru ar trebui să sprijine utilizarea micro-certificatelor de către cursanți, lucrători și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, care pot beneficia de ele. Propunerea introduce, de asemenea, recomandări privind micro-certificatele în sistemele de educație și formare și în politicile care vizează piețele forței de muncă. Acest lucru ar trebui să le permită oamenilor să dobândească competențe noi sau suplimentare într-un mod adaptat, care să îi includă pe toți. O abordare europeană în ceea ce privește micro-certificatele este, de asemenea, un element-cheie pentru realizarea unui Spațiu european al educației până în 2025. Acestea pot face parte din oferta de învățare inclusă în conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții.

Declarațiile membrilor colegiului:

Margaritis Schinas, vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, a declarat: „Dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor este esențială pentru o carieră reușită, pentru incluziune și integrare. Ele ajută oamenii să se adapteze la schimbare, să prospere și să își aducă contribuția la progresele societății. Competențele sunt, de asemenea, esențiale pentru creșterea economică. Propunerile de astăzi asigură faptul că educația poate avea loc în orice moment al vieții și că este flexibilă și accesibilă tuturor. Acesta este un pas important pentru a include mai multe persoane în oportunitățile de învățare și de formare, fără a lăsa pe nimeni în urmă.”

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Pentru a asigura o tranziție echitabilă, este esențial ca toată lumea să aibă acces la oportunități de învățare și de formare flexibile, modulare și accesibile, indiferent de circumstanțele personale. O abordare europeană în ceea ce privește micro-certificatele va facilita recunoașterea și validarea acestor experiențe de învățare. Aceasta va consolida rolul învățământului superior, al învățământului profesional și al instituțiilor de formare în transformarea învățării pe tot parcursul vieții într-o realitate în întreaga UE și va promova accesibilitatea acestora pentru un grup mai divers de cursanți.”  

Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, a declarat: „Educația și formarea nu ar trebui să înceteze la terminarea școlii. Acum mai mult ca niciodată, oamenii trebuie să își dezvolte competențele de-a lungul întregii vieți profesionale pentru a răspunde cerințelor unei piețe a forței de muncă în schimbare rapidă. Propunerile Comisiei privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-certificatele ne vor ajuta să atingem obiectivul stabilit în Planul de acțiune al Pilonului european al drepturilor sociale ca, până în 2030, 60 % din toți adulții să participe la cursuri de formare în fiecare an. Trebuie să dăm dovadă de seriozitate în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții în Europa. Este cea mai bună investiție și este pozitivă pentru lucrători, angajatori și economie în ansamblu ei.”

Etapele următoare

Propunerile vor fi negociate cu statele membre. După adoptarea lor de către Consiliu, Comisia va sprijini statele membre, partenerii sociali și partenerii relevanți în punerea în aplicare a acestor recomandări ale Consiliului. Raportarea și monitorizarea cu privire la conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții vor fi efectuate ca parte a ciclului semestrului european.

Context

Dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții este consfințit în Pilonul european al drepturilor sociale.(principiul 1). Toți oamenii trebuie să aibă acces continuu la educație și formare de calitate și la o gamă de oportunități de dezvoltare a competențelor care să reflecte nevoile lor în orice moment. Competențele reprezintă pietrele de temelie ale succesului cetățenilor pe o piață a forței de muncă și într-o societate aflate în continuă schimbare.

În cadrul Summitului social de la Porto și al Consiliului European din iunie, liderii au salutat obiective principale ale UE stabilite pentru 2030 în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Acesta include obiectivul ca, până în 2030, 60 % din toți adulții să participe la cursuri de formare în fiecare an. Obiectivul menționat face parte din obiectivele principale ale Planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. Cu toate acestea, din 2016 până acum, doar 37 % dintre adulți sunt implicați în fiecare an în formare anuală, cu rate mici de creștere înregistrate anterior. Dacă aceste tendințe continuă, obiectivele ambițioase stabilite nu vor fi atinse, iar din acest motiv sunt importante propunerile conținute în aceste inițiative, vizând conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-certificatele. Propunerile prezentate astăzi invită statele membre să lucreze în parteneriat cu partenerii sociali și cu părțile interesate pentru ca perfecționarea și recalificarea să devină o realitate pentru toți.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții și propunerea de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională sunt ultimele dintre cele 12 acțiuni emblematice anunțate în Agenda pentru competențe în Europa și în Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale. O abordare europeană în ceea ce privește micro-certificatele este, de asemenea, un element-cheie pentru realizarea unui Spațiu european al educației până în 2025.

Pentru mai multe informații

Întrebări și răspunsuri: Conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-certificate

Fișă informativă

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională

Agenda pentru competențe în Europa

Pilonul european al drepturilor sociale

Comunicare privind realizarea unui spațiu european al educației până în 2025

Detalii

Data publicării
10 decembrie 2021
Autor
Reprezentanța în România

Date de contact

Nume
Ștefan TURCU
E-mail
Telefon mobil
+40 724 232 197