Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre15 iulie 2021

Valorile fundamentale ale UE: Comisia inițiază acțiuni în justiție împotriva Ungariei și Poloniei pentru că încalcă drepturile fundamentale ale persoanelor LGBTIQ

Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei și Poloniei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale.

Infringement LGBTIQ

„Europa nu va permite niciodată stigmatizarea unor părți ale societății noastre, indiferent dacă motivul stigmatizării ar fi persoanele iubite, vârsta, apartenența etnică, opiniile politice sau convingerile lor religioase.”

                          Președinta von der Leyen, Parlamentul European, 7 iulie 2021

Egalitatea și respectarea demnității și a drepturilor omului sunt valori fundamentale ale UE, consacrate prin articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a apăra aceste valori.

Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei și Poloniei în legătură cu egalitatea și protecția drepturilor fundamentale.

În ceea ce privește Ungaria, cauzele includ legea recent adoptată, care le interzice sau limitează persoanelor sub 18 ani accesul la conținuturi care promovează sau prezintă așa-numite „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea”; și o declarație de declinare a responsabilității impusă unor cărți pentru copii cu conținut LGBTIQ.

În ceea ce privește Polonia, Comisia consideră că autoritățile poloneze nu au răspuns pe deplin și în mod corespunzător în urma anchetei sale privind natura și impactul așa-numitelor „zone libere de ideologie LGBT” adoptate de mai multe regiuni și municipalități poloneze. 

Cele două state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat și, în cele din urmă, să le trimită în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Ungaria: interzicerea conținutului LGBTIQ și declarația de declinare a responsabilității referitoare la cărți

Accesul la conținut care prezintă homosexualitatea pentru persoanele sub 18 ani

La 23 iunie 2021, Ungaria a publicat o lege care stabilește o serie de măsuri restrictive și discriminatorii; în special, aceasta le interzice sau limitează persoanelor sub 18 ani accesul la conținuturi care propagă sau prezintă așa-numite „divergențe față de identitatea de sine corespunzătoare sexului la naștere, schimbarea sexului sau homosexualitatea”. Protecția minorilor este un interes public legitim pe care UE îl împărtășește și îl urmărește. Însă, în acest caz, Ungaria nu a reușit să explice motivul pentru care expunerea copiilor la conținuturi LGBTIQ ca atare ar fi în detrimentul bunăstării lor sau nu ar fi în conformitate cu interesul superior al copilului. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere, deoarece consideră că legea încalcă o serie de norme ale UE. În primul rând, Directiva serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV) a fost încălcată în ceea ce privește standardele pentru conținutul audiovizual și furnizarea liberă de servicii mass-media audiovizuale transfrontaliere, deoarece Ungaria a instituit restricții nejustificate care discriminează persoanele pe baza orientării lor sexuale și care, în plus, sunt disproporționate. În al doilea rând, unele dintre dispozițiile contestate încalcă Directiva privind comerțul electronic (și anume principiul țării de origine). Legea interzice furnizarea de servicii care expun minorii la conținuturi ce prezintă orientări sexuale diferite, chiar dacă aceste servicii provin din alte state membre. În al treilea rând, Ungaria nu a justificat restricționarea serviciilor transfrontaliere ale societății informaționale. În al patrulea rând, Ungaria nu a notificat în prealabil Comisiei unele dintre dispozițiile contestate, în pofida obligației de a face acest lucru prevăzute în Directiva privind transparența pieței unice. În al cincilea rând, Comisia consideră că Ungaria a încălcat principiile din tratat privind libertatea de a presta servicii (articolul 56 din TFUE) și libera circulație a mărfurilor (articolul 34 din TFUE), prin faptul că nu a demonstrat că restricțiile sunt justificate în mod corespunzător, nediscriminatorii și proporționale. În al șaselea rând, unele dintre dispozițiile contestate încalcă dreptul la protecția datelor prevăzut în RGPD și la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE. În cele din urmă, Comisia consideră că, în aceste domenii care intră în sfera de aplicare a dreptului UE, dispozițiile maghiare încalcă, de asemenea, demnitatea umană, libertatea de exprimare și de informare, dreptul la respectarea vieții private, precum și dreptul la nediscriminare, astfel cum este consacrat la articolele 1, 7, 11 și, respectiv, 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE. Având în vedere gravitatea acestor încălcări, dispozițiile contestate încalcă și valorile prevăzute la articolul 2 din TUE.

Declarație de declinare a responsabilității referitoare la cărțile pentru copii cu conținut LGBTIQ

La 19 ianuarie 2021, Autoritatea maghiară pentru protecția consumatorilor a obligat editorul unei cărți pentru copiii care prezintă persoanele LGBTIQ să includă o declarație de declinare a responsabilității potrivit căreia cartea prezintă forme de „comportament care se abate de la rolurile tradiționale de gen”. Aceasta echivalează cu restricționarea dreptului la libertatea de exprimare și a dreptului la nediscriminare, astfel cum sunt consacrate la articolele 11 și 21 din Carta drepturilor fundamentale a UE, și încalcă Directiva privind practicile comerciale neloiale. Comisia a decis să trimită Ungariei o scrisoare de punere în întârziere deoarece consideră că, prin impunerea unei obligații de a furniza informații cu privire la o divergență față de „rolurile tradiționale de gen”, Ungaria restricționează libertatea de exprimare a autorilor și editorilor de carte și discriminează în mod nejustificat pe motive de orientare sexuală. În special, Ungaria nu a justificat restricționarea acestor drepturi fundamentale și nici nu a furnizat vreo justificare cu privire la motivul pentru care expunerea copiilor la conținutul LGBTIQ ar fi în detrimentul bunăstării lor sau nu ar fi în conformitate cu interesul superior al copilului.

Polonia: „zone libere de ideologie LGBT”

Începând din 2019, mai multe municipalități și regiuni poloneze au adoptat rezoluții privind crearea așa-numitelor „zone libere de ideologie LGBT”. Comisia este preocupată de faptul că aceste declarații ar putea încălca legislația UE privind nediscriminarea pe motive de orientare sexuală. Prin urmare, este necesar să se efectueze o analiză detaliată a compatibilității rezoluțiilor cu dreptul Uniunii. Pentru a finaliza această evaluare, Comisia are nevoie de informații adecvate și complete din partea autorităților poloneze. În ciuda unei solicitări clare transmise de Comisie în luna februarie, până în prezent autoritățile poloneze nu au furnizat informațiile solicitate, omițând în mod evident să răspundă la majoritatea cererilor Comisiei. Prin urmare, Polonia împiedică Comisia să își exercite competențele conferite prin tratate și nu respectă principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din TUE, care le impune statelor membre să coopereze în mod real cu instituțiile Uniunii. Prin urmare, Comisia a decis să trimită Poloniei o scrisoare de punere în întârziere pentru lipsa sa de cooperare.

Context

Egalitatea și nediscriminarea sunt principii fundamentale în UE, consacrate în tratatele sale și în Carta drepturilor fundamentale. În ultimele decenii, evoluțiile legislative, jurisprudența și inițiativele politice au îmbunătățit viețile multor oameni și ne-au ajutat să construim societăți mai echitabile și mai primitoare, inclusiv pentru persoanele LGBTIQ. Cu toate acestea, discriminarea persoanelor LGBTIQ persistă în întreaga UE, motiv pentru care UE trebuie să se afle în prima linie în ceea ce privește eforturile menite să protejeze mai bine drepturile persoanelor LGBTIQ.

La 12 noiembrie, Comisia a prezentat prima strategie a UE privind egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer (LGBTIQ), strategie anunțată de președinta von der Leyen în discursul său din 2020 privind starea Uniunii. Strategia stabilește o serie de acțiuni specifice, grupate în patru categorii axate pe: combaterea discriminării, asigurarea siguranței, construirea unor societăți favorabile incluziunii și inițierea unui apel la egalitate pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer din întreaga lume.

Informații suplimentare:

Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025

Detalii

Data publicării
15 iulie 2021

Date de contact

Stefan TURCU

Nume
Stefan TURCU
E-mail
stefan [dot] turcuatec [dot] europa [dot] eu
Telefon mobil
+40 724 232 197