Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre11 ianuarie 2022

Comisia așteaptă să primească observații cu privire la propunerea de revizuire a normelor UE privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Comisia Europeană invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la normele revizuite propuse privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc

Revizuire_StateAid

Scopul revizuirii propuse este de a alinia normele actuale la prioritățile strategice actuale ale UE, în special la politica agricolă comună (PAC), la politica comună în domeniul pescuitului (PCP), precum și la Pactul verde european. Statele membre și alte părți interesate pot răspunde la consultare până la 13 martie 2022.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Propunerile de astăzi vizează să asigure faptul că normele noastre privind ajutoarele de stat pentru sectoarele agricol, forestier și pescăresc sunt adecvate pentru tranziția verde. Normele revizuite vor facilita furnizarea mai rapidă a finanțărilor de către statele membre, fără a cauza denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică. Încurajăm toate părțile interesate să ne transmită punctele lor de vedere.”

Consultarea se referă la propunerile de revizuire a diferitelor seturi de norme privind ajutoarele de stat aplicabile sectoarelor agricol, forestier și pescăresc, și anume Orientările din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele ruraleRegulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol („ABER”), Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturiiRegulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc („FIBER”) și Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului.

Comisia a realizat o evaluare a normelor existente aplicabile sectoarelor agricol și forestier, iar o evaluare a normelor aplicabile sectorului pescăresc este în curs. Contribuțiile colectate se reflectă în propunerile care fac obiectul consultării.

Pe această bază, Comisia consideră că normele care fac obiectul examinării funcționează bine și sunt, în linii mari, adecvate scopului. Într-adevăr, ele răspund în mare măsură nevoilor sectoarelor în cauză, contribuind în același timp la realizarea obiectivelor de politică mai ample ale UE, cum ar fi protecția mediului, precum și sănătatea plantelor, a animalelor și, în general, sănătatea publică.

În același timp, evaluarea a scos în evidență faptul că normele existente necesită anumite revizuiri specifice, inclusiv clarificări ale unor concepte, o mai mare raționalizare și simplificare, precum și o serie de ajustări pentru a reflecta într-o mai mare măsură atât evoluțiile pieței și cele tehnologice, cât și prioritățile strategice actuale ale UE, inclusiv, în special, Pactul verde europeanStrategia „De la fermă la consumator” și Strategia în domeniul biodiversității. În plus, normele trebuie adaptate pentru a permite statelor membre să pună rapid în aplicare politica agricolă comună (PAC) reformată și noul Fond european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură (FEAMPA).

În acest context, Comisia propune o serie de modificări ale diferitelor seturi de norme, cum ar fi, printre altele:

  • Orientările privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale. Comisia propune să se considere că acțiunile statelor membre din cadrul PAC reformate, desfășurate ca parte a planurilor lor strategice PAC, sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, astfel încât procedura necesară de aprobare a ajutoarelor de stat să poată fi efectuată rapid. Propunerea introduce, de asemenea, noi categorii de ajutoare care trebuie să fie evaluate și aprobate în temeiul orientărilor, de exemplu, ajutoarele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și cu boli emergente, în vederea protejării sănătății plantelor și a animalelor, precum și a sănătății publice. În plus, orientările revizuite propuse oferă mai multe stimulente pentru măsurile de gestionare a pădurilor care sunt favorabile mediului și climei (așa-numitele servicii de silvomediu și servicii climatice), prin creșterea intensității maxime a ajutorului la 120 % din costurile eligibile pentru serviciile legate de biodiversitate, climă, apă sau sol și pentru schemele de sechestrare a carbonului în solurile agricole.
  • Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul agricol. Comisia propune alinierea intensităților ajutoarelor necesare pentru ca o măsură să intre sub incidența ABER la cele prevăzute în planurile strategice PAC din cadrul politicii agricole comune (PAC) reformate. Comisia propune, de asemenea, introducerea unor noi categorii de măsuri de ajutor care să fie exceptate pe categorii, de exemplu ajutoarele destinate reparării daunelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea costurilor suplimentare suportate atunci când terenurile agricole sunt situate în zone Natura 2000.
  • Orientările pentru examinarea ajutoarelor de stat în sectorul pescuitului și acvaculturii. Comisia propune introducerea unor noi categorii de ajutoare care să fie evaluate de Comisie în temeiul orientărilor, printre care ajutoarele pentru prevenirea, controlul și eradicarea infestării cu specii alogene invazive și boli emergente și ajutoarele pentru compensarea daunelor cauzate de speciile protejate de animale (cu excepția cazului în care acestea sunt exceptate pe categorii). De asemenea, proiectul de orientări propus clarifică și raționalizează normele dintr-o serie de domenii, de exemplu cele referitoare la ajutoarele pentru reînnoirea flotei de pescuit în regiunile ultraperiferice. Scopul este de a spori lizibilitatea proiectului de orientări, facilitând astfel aplicarea acestora și oferind mai multă claritate statelor membre, ținând seama și de experiența dobândită.
  • Regulamentul de exceptare pe categorii de ajutoare în sectorul pescăresc. Comisia propune exceptarea unor noi categorii de măsuri de ajutor de la obligația de notificare către Comisie și de aprobare de către aceasta, în special ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de speciile protejate de animale și ajutoarele pentru compensarea pagubelor cauzate de anumite condiții meteorologice nefavorabile.
  • Regulamentul privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului. Comisia propune o actualizare a sumelor cumulate maxime ale ajutoarelor de minimis care pot fi acordate fiecărui stat membru pe baza unor date sectoriale mai recente.

Propunerile care fac obiectul consultărilor și toate detaliile privind consultările publice sunt disponibile:

  • aici, în ceea ce privește sectoarele agricol și forestier și zonele rurale și
  • aici, în ceea ce privește sectorul pescăresc.

Etapele următoare

În plus față de consultarea lansată astăzi, proiectele de texte revizuite ale ABER și FIBER, precum și Regulamentul revizuit privind ajutoarele de minimis în sectorul pescuitului vor fi discutate, de asemenea, în cadrul a două reuniuni la care vor participa reprezentanți ai Comisiei și ai statelor membre. Prima reuniune se va desfășura spre sfârșitul perioadei de consultare, iar cea de a doua va avea loc după revizuirea proiectelor pe baza contribuțiilor primite pe parcursul consultării publice. Proiectul de orientări va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni multilaterale cu statele membre, care va avea loc spre sfârșitul perioadei de consultare.

Astfel, se va asigura faptul că atât statele membre, cât și alte părți interesate vor avea suficiente posibilități de a formula observații cu privire la proiectele de propuneri ale Comisiei.

Se preconizează că normele revizuite vor fi adoptate la sfârșitul anului 2022.

Context

Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul agricol (ABER) și Regulamentul de exceptare pe categorii în sectorul pescăresc (FIBER) declară anumite categorii de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu tratatul și le scutesc de obligația de notificare prealabilă a Comisiei și de aprobare de către aceasta, dacă acestea îndeplinesc anumite condiții.

Această exceptare reprezintă o simplificare majoră, care permite statelor membre să acorde rapid ajutoare în cazurile în care sunt îndeplinite condițiile care limitează denaturarea concurenței pe piața unică. Ca urmare a acestor norme, statele membre pun în aplicare în prezent un procent ridicat de măsuri de ajutor de stat fără a fi necesară aprobarea prealabilă a Comisiei, acest procent fiind, de exemplu, de aproximativ 80 % în sectorul agricol. Această soluție este în concordanță cu abordarea Comisiei de a se concentra asupra obținerii de rezultate mai bune și mai rapide, implicându-se mai puțin în cazurile în care intervenția sa nu aduce valoare adăugată.

Normele prevăzute în ABER și FIBER sunt complementare celor prevăzute în Orientările aplicabile sectoarelor agricol, forestier și pescăresc, care stabilesc condițiile în care Comisia evaluează dacă măsurile de ajutor de stat care nu sunt exceptate pe categorii sunt compatibile cu piața unică. Aceste două seturi de norme formează împreună un cadru de reglementare cuprinzător pentru acordarea de ajutoare de stat în sectoarele agricol, forestier și pescăresc.

Regulamentele de minimis scutesc ajutoarele de valoare redusă de controlul ajutoarelor de stat, deoarece se consideră că acestea nu au niciun impact asupra concurenței și a schimburilor comerciale de pe piața unică. În consecință, ajutoarele de minimis pot fi acordate fără notificarea prealabilă a Comisiei și fără aprobarea de către aceasta.

Detalii

Data publicării
11 ianuarie 2022

Date de contact

Nume
Arianna PODESTA
E-mail
Număr de telefon
+32 2 298 70 24

Nume
Giulia ASTUTI
E-mail
Număr de telefon
+32 2 295 53 44