Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre27 aprilie 20228 min de lectură

Comisia abordează acțiunile abuzive împotriva jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului

Astăzi, 27 aprilie, Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a îmbunătăți protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului împotriva procedurilor judiciare abuzive.

SLAPP

Procesele strategice împotriva mobilizării publice, cunoscute sub prescurtarea SLAPP (Strategic lawsuits against public participation), reprezintă o formă specială de hărțuire utilizată în principal împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului pentru a preveni sau a penaliza acțiunile acestora de luare de atitudine cu privire la chestiuni de interes public. Directiva propusă are ca obiect acțiunile SLAPP în materie civilă și cu implicații transfrontaliere. Pe baza noilor dispoziții, judecătorii vor putea să respingă rapid acțiunile vădit nefondate introduse împotriva jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Directiva prevede, de asemenea, mai multe garanții procedurale și căi de atac, cum ar fi despăgubiri pentru daune și sancțiuni disuasive pentru inițierea de procese abuzive. În același timp, Comisia adoptă o recomandare complementară pentru a încuraja statele membre să își alinieze normele naționale la legislația UE propusă și în ceea ce privește cauzele care nu au o dimensiune transfrontalieră și în ceea ce privește alte proceduri, nu numai cele în materie civilă. Recomandarea invită, de asemenea, statele membre să ia o serie de alte măsuri, cum ar fi formarea și sensibilizarea, pentru a combate acțiunile SLAPP.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: „Am promis că îi vom proteja mai bine pe jurnaliști și pe apărătorii drepturilor omului de cei care încearcă să îi reducă la tăcere. Noua reglementare face acest lucru. Într-o democrație, banii și puterea nu pot conferi nimănui un avantaj în fața adevărului. Prin aceste măsuri, contribuim la protejarea celor care își asumă riscuri și iau atitudine atunci când este în joc interesul public – atunci când semnalează, de exemplu, suspiciuni de spălare de bani și de corupție, probleme legate de mediu și climă sau alte aspecte care sunt importante pentru noi toți.”

Comisarul pentru justiție, Didier Reynders, a declarat: „Exercitarea în mod activ a dreptului fundamental la libertatea de exprimare și de informare este esențială pentru o democrație sănătoasă și prosperă. UE va proteja întotdeauna acest drept. Prin măsurile adoptate astăzi, facem pași importanți pentru protejarea jurnaliștilor și a membrilor societății civile, din ce în ce mai frecvent aflați sub spectrul amenințării cu acțiuni SLAPP. Aceste procese întârzie sau chiar împiedică publicarea unor informații de interes public și reprezintă o sarcină inutilă pentru instanțe. Directiva propusă astăzi oferă instrumente pentru a ține sub control această practică abuzivă.”

Propunere de directivă a UE împotriva acțiunilor SLAPP

Directiva propusă le oferă instanțelor și persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive. Garanțiile propuse se vor aplica în cauzele civile cu implicații transfrontaliere. Se preconizează că de aceste garanții vor beneficia în special jurnaliștii și persoanele sau organizațiile implicate în apărarea drepturilor fundamentale și a unei serii de alte drepturi, cum ar fi drepturile în domeniul mediului și al climei, drepturile femeilor, drepturile persoanelor LGBTIQ, drepturile persoanelor cu origine rasială sau etnică minoritară, drepturile lucrătorilor sau libertățile religioase, dispozițiile vizând însă toate persoanele angajate în mobilizarea publică pe chestiuni de interes public. Garanțiile au ca obiectiv să asigure echilibrul dintre accesul la justiție și dreptul la viață privată, pe de o parte, și protecția libertății de exprimare și de informare, pe de altă parte. Principalele elemente ale propunerii sunt:

  • Respingerea rapidă a unei acțiuni judiciare vădit nefondate – instanțele vor putea lua o decizie timpurie de respingere a unei acțiuni în cazul în care este vădit nefondată. Într-o astfel de situație, sarcina probei îi va reveni reclamantului, adică acesta va trebui să dovedească instanței că acțiunea sa nu este în mod vădit nefondată.
  • Cheltuieli de procedură – reclamantul va suporta toate cheltuielile, inclusiv onorariile avocaților persoanei chemate în judecată, în cazul în care o cauză este respinsă ca abuzivă.
  • Despăgubiri – persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va avea dreptul de a solicita și de a obține despăgubiri integrale pentru daunele materiale și imateriale suferite.
  • Sancțiuni disuasive – pentru a împiedica reclamanții să inițieze proceduri judiciare abuzive, instanțele vor putea impune sancțiuni disuasive celor care inițiază astfel de cauze.
  • Protecția împotriva hotărârilor pronunțate de țări terțe – statele membre ar trebui să refuze recunoașterea unei hotărâri pronunțate într-o țară din afara UE împotriva unei persoane cu domiciliul pe teritoriul unui stat membru, în cazul în care se consideră că procedurile sunt vădit nefondate sau abuzive în temeiul legislației statului membru. De asemenea, persoana care este ținta unei acțiuni SLAPP va putea solicita – în statul membru în care își are domiciliul – să i se acorde despăgubiri pentru daunele suferite și să i se acopere costurile suportate.

Recomandări pentru statele membre 

Recomandarea Comisiei, adoptată astăzi, completează directiva și încurajează statele membre să se asigure că:

  • la nivel național există cadrele juridice ce prevăd garanțiile necesare, similare celor de la nivelul UE, pentru a soluționa cazurile de SLAPP care nu au o natură transfrontalieră. Acest lucru include asigurarea garanțiilor procedurale pentru respingerea rapidă a procedurilor judiciare vădit nefondate. Statele membre ar trebui să se asigure că normele lor aplicabile în materie de defăimare – unul dintre motivele cele mai des invocate pentru lansarea unei acțiuni SLAPP – nu au un impact nejustificat asupra libertății de exprimare, asupra existenței unui mediu deschis, liber și pluralist al mass-mediei și asupra mobilizării publice;
  • sunt disponibile cursuri de formare pentru profesioniștii din domeniul juridic și persoanele care pot fi ținta acestor acțiuni, astfel încât aceștia să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pentru a face față în mod eficace procedurilor judiciare de acest tip. Rețeaua europeană de formare judiciară (EJTN) se va implica pentru a asigura coordonarea și diseminarea informațiilor în toate statele membre;
  • se vor organiza campanii de sensibilizare și de informare, astfel încât jurnaliștii și apărătorii drepturilor omului să poată recunoaște caracteristicile unei acțiuni SLAPP atunci când sunt ținta acesteia;
  • persoanele care sunt țintele acțiunilor SLAPP pot beneficia de sprijin individual și independent, cum ar fi cel oferit de cabinetele de avocatură care le oferă consiliere și reprezentare juridică pro bono;
  • începând cu 2023, vor trimite anual Comisiei date agregate colectate la nivel național cu privire la proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive împotriva mobilizării publice.

Următoarele etape

Propunerea de directivă trebuie să fie negociată și adoptată de Parlamentul European și de Consiliu înainte de a deveni un act legislativ al UE.

Recomandarea Comisiei este direct aplicabilă. Statele membre vor trebui să îi trimită Comisiei un raport cu privire la acțiunile prin care au dat curs recomandării la 18 luni de la adoptarea acesteia.

Context

În Planul de acțiune pentru democrația europeană, adoptat în decembrie 2020, s-au anunțat o serie de inițiative menite să sprijine și să garanteze libertatea și pluralismul mass-mediei. În acest context, Comisia a prezentat, în septembrie 2021, prima sa recomandare adresată statelor membre privind siguranța jurnaliștilor. Astăzi se face un alt pas prin adoptarea de măsuri de protejare a jurnaliștilor și a organizațiilor societății civile împotriva litigiilor abuzive. Frecvența utilizării acțiunilor SLAPP este în creștere în UE, persoanele vizate confruntându-se adesea cu mai multe procese simultane, în mai multe jurisdicții. Astfel de proceduri judiciare au un impact negativ asupra voinței și capacității jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului de a-și continua activitatea și un efect descurajator asupra libertății de exprimare, a libertății de informare și a unei dezbateri publice pluraliste.

Prevalența acțiunilor SLAPP reprezintă un motiv serios de îngrijorare în unele state membre, astfel cum au fost identificate în rapoartele privind statul de drept din 2020 și 2021. În 2021, pe Platforma de răspuns rapid privind libertatea mass-mediei au existat 439 de semnalări (vizând 778 de persoane sau entități din mass-media) în 24 de state membre ale UE, inclusiv acțiuni SLAPP. În peste 1 din 5 incidente de acest gen (22,1 %, respectiv 97 de semnalări), actorii mass-media au avut de confruntat consecințe juridice.

Pe lângă numărul în creștere de amenințări la adresa siguranței fizice și în mediul online a jurnaliștilor, amenințările de natură juridică și litigiile abuzive se adaugă unui mediu în care activitatea ostilă împotriva acestora ia amploare și poate avea un impact grav asupra voinței și capacității lor de a-și continua activitatea. Un exemplu tragic de utilizare a acțiunilor SLAPP este jurnalista Daphne Caruana Galizia, care se confrunta cu peste 40 de procese în momentul asasinării sale în 2017. Scopul proceselor SLAPP nu este accesul la justiție, ci hărțuirea, intimidarea și reducerea la tăcere a inculpaților prin proceduri de durată, presiunea financiară și amenințarea cu sancțiuni penale. Jurnaliștii nu sunt singurele ținte; apărătorii drepturilor omului și organizațiile societății civile, în special cei care lucrează în domeniul drepturilor omului și al mediului, se confruntă, de asemenea, cu acțiuni SLAPP.

În cadrul eforturilor sale de a proteja independența și pluralismul mass-mediei și astfel cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul din 2021 privind starea Uniunii, Comisia va prezenta Legea privind libertatea mass-mediei. Se preconizează că această inițiativă va fi adoptată în al treilea trimestru al acestui an.

Pentru informații suplimentare

Propunerea de directiva a Comisiei

Recomandarea Comisiei:

Fișă informativă privind Consolidarea democrațiilor UE: O mai bună protecție a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului

Coaliția împotriva acțiunilor SLAPP în Europa (CASE)

Detalii

Data publicării
27 aprilie 2022

Date de contact

Christian WIGAND

Nume
Christian WIGAND
E-mail
christian [dot] wigandatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 296 22 53

Katarzyna KOLANKO

Nume
Katarzyna KOLANKO
E-mail
katarzyna [dot] kolankoatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+ 32 2 296 34 44

Cristina TORRES CASTILLO

Nume
Cristina TORRES CASTILLO
E-mail
Cristina [dot] TORRES-CASTILLOatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 29 90679