Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre20 iulie 20238 min de lectură

Analiza voluntară a UE reafirmă angajamentul său față de realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă atât pe plan intern, cât și pe plan mondial

Uniunea Europeană a prezentat Organizației Națiunilor Unite, la New York, prima sa Analiză voluntară privind punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.

dezvoltare durabilă

Analiza subliniază angajamentul ferm al UE față de Agenda 2030 și față de obiectivele sale de dezvoltare durabilă (ODD). Aceasta oferă o imagine de ansamblu a modului în care acțiunile UE pe plan intern și extern contribuie la realizarea celor 17 ODD atât în cadrul UE, cât și în țările partenere din întreaga lume, făcând bilanțul progreselor înregistrate, oferind reflecții referitoare la lecțiile învățate și analizând modalitățile în care se poate promova și mai mult Agenda 2030 la nivelul UE.

Comisia Europeană pune în aplicare Agenda 2030 printr-o abordare „la nivelul întregii administrații”, integrând ODD în toate propunerile, politicile și strategiile. Începând din 2020, programele anuale de lucru ale Comisiei au plasat ODD în centrul procesului de elaborare a politicilor UE. Acestea se reflectă în special în inițiative emblematice precum Pactul verde european și NextGenerationEU. Se acordă finanțări considerabile, de exemplu prin intermediul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a sprijini reformele și investițiile care contribuie concret la realizarea de progrese în ceea ce privește ODD. De asemenea, Comisia Europeană a integrat ODD în semestrul european, cadrul UE pentru coordonarea politicilor economice și bugetare.

Instituțiile UE, guvernele naționale, regionale și locale, partenerii sociali și societatea civilă joacă un rol important în realizarea ODD.

Realizarea ODD în Uniunea Europeană

Potrivit celor mai recente date furnizate de Eurostat, UE a înregistrat progrese în ceea ce privește realizarea majorității ODD, deși aceste progrese nu au fost întotdeauna egale. UE a înregistrat cele mai mari progrese în ceea ce privește asigurarea unor condiții de muncă decente și a creșterii economice, reducerea sărăciei și promovarea păcii, a securității și a unor societăți și instituții favorabile incluziunii.

În cazul educației și formării (ODD 4), UE a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește educația timpurie, reducând numărul persoanelor care părăsesc timpuriu școala, promovând programe de ucenicie în educația și formarea profesională (EFP) și crescând rata de absolvire a învățământului terțiar.

În ceea ce privește asigurarea unor condiții de muncă decente pentru toți și a creșterii economice (ODD 8), economia UE a înregistrat o creștere puternică și continuă între 2014 și 2019. În această perioadă au fost create peste 14,5 milioane de locuri de muncă. Tendința pozitivă s-a estompat în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, dar în 2021 și 2022, economia UE s-a redresat puternic, fiind stimulată de Planul de redresare pentru Europa. Acest lucru s-a reflectat și pe piața forței de muncă, rata de ocupare a forței de muncă din UE atingând un nivel record de 74,6 %.

Pentru a realiza progrese decisive în ceea ce privește acțiunile climatice (ODD 13), UE a convenit recent asupra unui cadru de reglementare și de politică reînnoit care să sprijine un obiectiv mai ambițios în materie de climă.

Pentru combaterea discriminării (ODD 10 și ODD 16), Comisia a adoptat Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului, Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor, Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ, Strategia UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești și Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030.

Pentru a contribui la crearea unor societăți pașnice și favorabile incluziunii (ODD 16), Comisia a stabilit o nouă Strategie privind uniunea securității, care urmărește să combată violența, abuzurile și traficul de persoane, criminalitatea organizată și terorismul.

Cu toate acestea, șocurile externe afectează redresarea după pandemie și progresele în materie de dezvoltare durabilă în UE și la nivel mondial. Ca urmare a crizelor multiple, progresele în direcția realizării ODD au încetinit din 2020, acestea fiind uneori chiar anulate. Sunt necesare progrese suplimentare în ceea ce privește multe ODD, în special cele legate de acțiunile climatice și de protecția și utilizarea durabilă a resurselor naturale. Accelerarea realizării ODD este mai urgentă ca niciodată, fiind necesar să se acorde o atenție deosebită persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Sprijinirea partenerilor în vederea realizării ODD în întreaga lume

Eradicarea sărăciei, combaterea discriminării și a inegalităților și principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă se află în centrul parteneriatelor internaționale ale UE. În acest scop, acțiunea externă a UE este direcționată într-un mod care contribuie la ODD; UE contribuie la stimularea creșterii economice și a dezvoltării durabile în relațiile cu partenerii săi internaționali, inclusiv prin intermediul acordurilor sale comerciale și economice. În calitate de cel mai mare donator multilateral unic de asistență oficială pentru dezvoltare din lume, UE își direcționează finanțarea către țările care au cel mai mult nevoie de sprijin. Conform cifrelor preliminare ale OCDE, UE și statele sale membre au furnizat 92,8 miliarde EUR sub formă de asistență oficială pentru dezvoltare în 2022. Această sumă reprezintă 43 % din valoarea totală a asistenței oficiale pentru dezvoltare furnizate. Pentru a face față crizei alimentare mondiale, exacerbată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, UE și statele sale membre, acționând împreună în cadrul unei abordări de tip „Echipa Europa”, au oferit un răspuns cuprinzător la insecuritatea alimentară mondială prin mobilizarea a aproximativ 18 miliarde EUR pentru perioada 2021-2024; din acestea, 7 miliarde EUR au fost plătite sub formă de granturi în 2022, jumătate din sumă fiind destinată Africii și Orientului Mijlociu, regiunile cele mai afectate.

Prin intermediul parteneriatelor sale internaționale, UE urmărește realizarea de progrese atât în direcția îndeplinirii ODD, cât și a priorităților UE, cum ar fi sprijinirea dublei tranziții verzi și digitale. Începând din decembrie 2021, UE a lansat Global Gateway, strategia sa de mobilizare a investițiilor durabile în infrastructură și de favorizare a unui mediu propice în țările partenere. Global Gateway va contribui în mod direct la realizarea de progrese în privința mai multor ODD interconectate, în special prin investiții în infrastructura de transport, energetică și de digitalizare, precum și în sănătate și educație. În cadrul unei abordări de tip „Echipa Europa”, UE și statele sale membre urmăresc să mobilizeze până la 300 de miliarde EUR până în 2027 sub formă de investiții publice și private pentru a acoperi deficitul de finanțare a ODD.

Cel puțin 20 % din bugetul de 79,5 miliarde EUR al Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală” va contribui până în 2027 la obiectivele de dezvoltare umană și de a nu lăsa pe nimeni în urmă, vizând persoanele aflate în situații de sărăcie și vulnerabilitate extremă și în contexte de criză, în special în ceea ce privește sănătatea (ODD 3), educația (ODD 4), protecția socială (ODD 1) și egalitatea de gen (ODD 5). Educația este esențială pentru eradicarea sărăciei și realizarea ODD. UE acordă o atenție deosebită îmbunătățirii accesului la educație și formare profesională de calitate, inclusiv pentru fete, copiii cei mai săraci și copiii cu handicap. Ponderea finanțării pentru educație va crește de la 7 % la cel puțin 10 % din bugetul UE pentru parteneriate internaționale.

Pentru a sublinia angajamentul UE față de ODD, multilateralismul incluziv și principiul de a nu lăsa pe nimeni în urmă, comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a anunțat astăzi două noi finanțări în cadrul Forumului politic la nivel înalt. UE va contribui cu 30 de milioane EUR la componenta de transformare digitală a Fondului comun pentru ODD pentru faza de punere în aplicare 2022-2025. În plus, comisarul a anunțat o finanțare în valoare de 5 milioane EUR pentru Fondul fiduciar multipartit al Parteneriatului Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Lecții învățate și perspective

Mai multe lecții valoroase învățate oferă baza pentru noi acțiuni în vederea accelerării realizării ODD în cadrul UE și în cadrul parteneriatelor sale internaționale. Perspective:

  • UE își reînnoiește angajamentul de a se asigura, în conformitate cu cadrul revizuit privind o mai bună reglementare, că propunerile sale legislative continuă să contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă;
  • UE va depune eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți informarea cu privire la realizarea ODD în toate programele relevante ale Uniunii;
  • UE va continua să aducă îmbunătățiri concrete monitorizării ODD, în special prin abordarea efectelor de propagare externe și printr-o mai bună integrare a ODD în principalele sale rapoarte;  
  • UE va continua să integreze în mod activ ODD în punerea în aplicare a inițiativelor emblematice din cadrul Global Gateway și a investițiilor în infrastructura durabilă, intensificându-și în același timp eforturile de mobilizare a sectorului privat în sprijinul ODD;
  • UE va depune eforturi mai mari pentru a aborda inegalitățile în cadrul acțiunilor sale externe;
  • Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor vor continua să joace un rol-cheie ca platforme de schimb periodic de opinii cu părțile interesate cu privire la realizarea ODD.

Context

Analizele voluntare privind realizarea ODD reprezintă instrumentul central de responsabilizare convenit de toate țările în cadrul Agendei 2030. Scopul lor este de a facilita împărtășirea exemplelor de reușite și a bunelor practici, precum și discuțiile referitoare la provocările nesoluționate și la lecțiile învățate – toate în vederea accelerării punerii în aplicare a Agendei 2030.

Analizele voluntare constituie baza pentru analizele periodice efectuate de Forumul politic la nivel înalt sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite. Toate cele 27 de state membre ale UE au prezentat Organizației Națiunilor Unite analize naționale voluntare.

Informații suplimentare

Prima analiză voluntară a UE a progreselor înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030

Site-ul privind obiectivele de dezvoltare durabilă

NextGenerationEU

Detalii

Data publicării
20 iulie 2023

Date de contact

Veerle NUYTS

Nume
Veerle NUYTS
E-mail
Veerle [dot] NUYTSatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 63 02

Ana PISONERO-HERNANDEZ

Nume
Ana PISONERO-HERNANDEZ
E-mail
ana [dot] pisonero-hernandezatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 295 43 20