Direct la conținutul principal
Reprezentanța în România
Știre9 septembrie 20229 min de lectură

Comisia aprobă o schemă de ajutoare a României cu o valoare de 4 miliarde EUR pentru sprijinirea întreprinderilor în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare a României cu o valoare de 4 miliarde EUR (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor din toate sectoarele în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. 

SARO

Schema a fost aprobată în temeiul cadrului temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat de Comisie la 23 martie 2022 și modificat la 20 iulie 2022, în baza articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), în care se recunoaște faptul că economia UE se confruntă cu perturbări grave.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Războiul de agresiune nejustificat purtat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să aibă efecte negative asupra economiei UE și a României. Schema de ajutoare în valoare de 4 miliarde EUR aprobată astăzi va permite României să atenueze impactul economic al actualei crize geopolitice asupra întreprinderilor din toate sectoarele. Continuăm să ne afirmăm sprijinul față de Ucraina și de poporul său. În același timp, continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a ne asigura că măsurile naționale de sprijin pot fi puse în aplicare în timp util, în mod coordonat și eficace și că sunt protejate, totodată, condițiile de concurență echitabile pe piața unică.”

Măsura adoptată de România

România a notificat Comisiei, în temeiul cadrului temporar de criză, o schemă în valoare de 4 miliarde EUR (aproximativ 19,7 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor de toate dimensiunile și din toate sectoarele în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

În cadrul acestei măsuri, ajutorul va lua formă de: (i) garanții pentru împrumuturi, cu un buget maxim de 3,6 miliarde EUR (aproximativ 17,75 miliarde RON) și (ii) granturi directe, cu un buget maxim de 390 de milioane EUR (aproximativ 1,93 miliarde RON), pentru a compensa o parte din costurile datorate în cadrul împrumuturilor garantate.

Având în vedere gradul ridicat de incertitudine economică cauzat de situația geopolitică actuală, schema urmărește să asigure faptul că întreprinderile afectate dispun în continuare de suficiente lichidități, permițând băncilor să continue să acorde împrumuturi economiei reale.

Beneficiarii eligibili vor avea dreptul de a primi noi împrumuturi care sunt acoperite de o garanție de stat de până la 90 % din valoarea împrumutului, cu scadențe maxime de până la șase ani.

Comisia a constatat că schema de ajutoare a României îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză. În special, în ceea ce privește garanțiile pentru împrumuturi, ajutoarele vor acoperi garanțiile pentru împrumuturi cu o anumită scadență și o valoare limitată. În ceea ce privește cuantumurile limitate ale ajutoarelor sub formă de granturi directe, ajutoarele nu vor depăși (i) 62 000 EUR și 75 000 EUR pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul agriculturii și, respectiv, al pescuitului acvaculturii și (ii) 500 000 EUR pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în oricare din celelalte sectoare. Sprijinul în cadrul schemei va fi acordat până cel târziu la 31 decembrie 2022.

Comisia a concluzionat că schema de ajutoare acordată de România este necesară, adecvată și proporțională pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru, în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE și cu condițiile prevăzute în cadrul temporar de criză.

Având în vedere aceste considerente, Comisia a aprobat măsura în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Context

Cadrul temporar de criză privind ajutoarele de stat, adoptat la 23 martie 2022, permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia.

Cadrul temporar de criză a fost modificat la 20 iulie 2022 pentru a completa pachetul de măsuri de pregătire pentru iarnă și în conformitate cu obiectivele planului REPowerEU.

Cadrul temporar de criză prevede următoarele tipuri de ajutoare care pot fi acordate de statele membre:

  • cuantumuri limitate de ajutoare, sub orice formă, pentru întreprinderile afectate de criza actuală sau de sancțiunile și contramăsurile ulterioare, până la suma majorată de 62 000 EUR și 75 000 EUR în sectorul agriculturii și, respectiv, al pescuitului și acvaculturii și de până la 500 000 EUR în toate celelalte sectoare;
  • sprijin pentru lichidități sub formă de garanții de stat și de împrumuturi subvenționate;
  • ajutor prin care să se ofere compensații întreprinderilor pentru prețurile ridicate la energie. Ajutorul, care poate fi acordat sub orice formă, va oferi compensații parțiale întreprinderilor, în special marilor consumatori de energie, pentru costurile suplimentare datorate creșterii excepționale a prețului gazului și al energiei electrice. Ajutorul total pe beneficiar nu poate depăși 30 % din costurile eligibile și, pentru a stimula economisirea de energie, ar trebui să privească cel mult 70 % din consumul său de gaze și de energie electrică din aceeași perioadă a anului precedent, până la maximum 2 milioane EUR în orice moment. În cazul în care întreprinderea înregistrează pierderi din exploatare, poate fi necesară acordarea unui ajutor suplimentar pentru a se asigura continuarea activității sale economice. Prin urmare, pentru utilizatorii mari consumatori de energie, intensitățile ajutoarelor sunt mai mari, iar statele membre pot acorda ajutoare care depășesc aceste plafoane, până la 25 de milioane EUR, iar întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele și subsectoarele afectate în mod deosebit, până la 50 de milioane EUR;
  • măsuri de accelerare a introducerii energiei din surse regenerabile. Statele membre pot institui scheme de investiții în energia din surse regenerabile, inclusiv hidrogenul din surse regenerabile, biogazul și biometanul, stocarea și căldura din surse regenerabile, inclusiv prin pompe de căldură, cu proceduri de licitație simplificate care pot fi puse în aplicare rapid, incluzând, în același timp, garanții suficiente pentru respectarea condițiilor de concurență echitabile. În special, statele membre pot elabora scheme pentru o tehnologie specifică care necesită sprijin având în vedere mixul energetic național specific, precum și
  • măsuri de facilitare a decarbonizării proceselor industriale. Pentru a accelera și mai mult diversificarea aprovizionării cu energie, statele membre pot sprijini investițiile care vizează eliminarea treptată a combustibililor fosili, în special prin electrificare, eficiență energetică și trecerea la utilizarea hidrogenului produs din surse regenerabile care respectă anumite condiții. Statele membre au posibilitatea fie (i) să instituie noi sisteme bazate pe licitații, fie (ii) să sprijine direct proiecte, fără licitații, cu anumite limite în ceea ce privește ponderea sprijinului public per investiție. Ar fi prevăzute bonusuri specifice de tip top-up pentru întreprinderile mici și mijlocii, precum și pentru soluții deosebit de eficiente din punct de vedere energetic.

De la caz la caz, următoarele tipuri de ajutoare sunt, de asemenea, posibile sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții: (i) sprijin pentru întreprinderile afectate de restricționarea obligatorie sau voluntară a gazelor, (ii) sprijin pentru umplerea depozitelor de gaze, (iii) sprijin temporar și limitat în timp pentru trecerea la combustibili fosili mai poluanți care fac obiectul unor eforturi de eficiență energetică și pentru evitarea efectelor de blocare și (iv) sprijin pentru furnizarea de servicii de asigurare sau reasigurare întreprinderilor care transportă bunuri către și dinspre Ucraina.

Entitățile controlate de Rusia cărora li s-au aplicat sancțiuni vor fi excluse din domeniul de aplicare al acestor măsuri.

Cadrul temporar de criză include o serie de garanții:

  • metodologie proporțională, conform căreia ar trebui să existe o corelație între cuantumul ajutorului care poate fi acordat întreprinderilor și amploarea activității lor economice, pe de o parte, și gradul lor de expunere la efectele economice ale crizei, pe de altă parte;
  • condiții de eligibilitate, de exemplu definirea marilor consumatori de energie drept întreprinderi pentru care achiziționarea de produse energetice reprezintă cel puțin 3 % din valoarea lor de producție.

Cadrul temporar de criză va fi în vigoare până la 31 decembrie 2022 pentru măsurile de sprijin sub formă de lichidități și pentru măsurile care vizează costurile majorate ale energiei. Ajutoarele care sprijină introducerea energiei din surse regenerabile și decarbonizarea industriei se pot acorda până la sfârșitul lunii iunie 2023. În vederea asigurării securității juridice, Comisia va evalua ulterior dacă va fi necesară o prelungire a acestui cadru.

Cadrul temporar de criză adoptat astăzi completează numeroasele posibilități oferite statelor membre de a lua măsuri care să fie conforme cu normele UE existente privind ajutoarele de stat. De exemplu, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ofere ajutor întreprinderilor care se confruntă cu deficite de lichidități și care au nevoie de ajutoare pentru salvare urgente. Mai mult, în temeiul articolului 107 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele membre pot acorda compensații întreprinderilor pentru daunele cauzate în mod direct de evenimente excepționale, cum sunt cele provocate de criza actuală.

În plus, la 19 martie 2020, Comisia a adoptat un cadru temporar în contextul epidemiei de COVID-19. Cadrul temporar în contextul epidemiei de COVID-19 a fost modificat în cursul anului 2020 la 3 aprilie, la 8 mai, la 29 iunie și la 13 octombrie, iar în cursul anului 2021 la 28 ianuarie și la 18 noiembrie. Astfel cum s-a anunțat în mai 2022, cadrul temporar în contextul epidemiei de COVID-19 nu a fost prelungit după data de expirare stabilită, și anume 30 iunie 2022, cu unele excepții. În special, măsurile de sprijinire a investițiilor și a solvabilității pot fi încă puse în aplicare până la 31 decembrie 2022 și, respectiv, 31 decembrie 2023. În plus, cadrul temporar în contextul epidemiei de COVID-19 prevede deja o tranziție flexibilă, în limitele unor garanții clar definite, în special pentru opțiunile de conversie și restructurare a instrumentelor de datorie, cum ar fi împrumuturile și garanțiile, în alte forme de ajutor, cum ar fi granturile directe, până la 30 iunie 2023.

Versiunea neconfidențială a deciziei (cu numărul de caz SA.103626) va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurența, de îndată ce vor fi fost soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. Buletinul informativ electronic Competition Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoare de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

Mai multe informații privind cadrul temporar de criză și alte acțiuni întreprinse de Comisie pentru a aborda impactul economic al invaziei Ucrainei de către Rusia sunt disponibile aici.

Detalii

Data publicării
9 septembrie 2022

Date de contact

Daniel FERRIE

Nume
Daniel FERRIE
E-mail
daniel [dot] ferrieatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 298 65 00

Maria TSONI

Nume
Maria TSONI
E-mail
maria [dot] tsoniatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 05 26

Nina FERREIRA

Nume
Nina FERREIRA
E-mail
nina [dot] ferreiraatec [dot] europa [dot] eu
Număr de telefon
+32 2 299 81 63