Skip to main content
Logoul Comisiei Europene
Reprezentanța în România
Știre22 decembrie 2020

Ajutoare de stat: Comisia prezintă inițiative menite să faciliteze și mai mult punerea în aplicare a măsurilor de redresare și de sprijin în contextul pandemiei de COVID-

initiative_stateaid.png
© EU
Comisia Europeană a publicat ieri, 21 decembrie, modele orientative menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale de redresare și reziliență care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. Totodată, pentru a facilita și mai mult punerea în aplicare a programului InvestEU, precum și a fondurilor UE și a fondurilor naționale alocate redresării, Comisia consultă statele membre cu privire la o eventuală extindere a Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare. În fine, Comisia efectuează un sondaj în rândul tuturor statelor membre pentru a colecta opiniile acestora cu privire la punerea în aplicare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat: „Pentru a beneficia pe deplin de avantajele oferite de fondurile publice limitate, este esențial ca normele privind ajutoarele de stat să își aducă în continuare contribuția la menținerea echității și a competitivității pieței noastre unice. Le oferim statelor membre toate orientările și instrumentele necesare pentru ca planurile lor naționale de redresare și reziliență să poată fi puse în aplicare cât mai rapid posibil, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Continuăm să colaborăm îndeaproape cu statele membre pentru a atenua efectele economice ale crizei actuale și pentru a ne asigura că economia europeană se redresează rapid în urma crizei, menținând totodată condițiile de concurență echitabile pe piața unică.”

Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat referitoare la planurile naționale de redresare și reziliență

În contextul punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre, controlul ajutoarelor de stat va contribui la asigurarea faptului că cheltuielile publice ale statelor membre nu elimină cheltuielile private, la evitarea supracompensării și la garantarea unor condiții de concurență echitabile pe piața unică.

Pentru a remedia în aval eventualele probleme legate de ajutoarele de stat, Comisia va purta din timp discuții cu statele membre cu privire la investițiile avute în vedere în planurile lor naționale de redresare și reziliență. Comisia este pregătită să examineze, împreună cu autoritățile naționale, posibilele dimensiuni de ajutor de stat ale planurilor lor de redresare și să le acorde întreaga asistența necesară pentru a elabora scheme de investiții care să fie conforme cu normele privind ajutoarele de stat.

Multe măsuri care ar putea fi propuse de statele membre, cum ar fi anumite investiții în infrastructură și sprijinul direct acordat cetățenilor, nu fac obiectul controlului ajutoarelor de stat, deoarece nu sunt selective sau nu se referă la activități economice. Este probabil ca alte măsuri să intre sub incidența Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare și, prin urmare, să nu fie necesar să fie notificate Comisiei și să poată fi puse în aplicare imediat de către statele membre.

În ceea ce privește măsurile care constituie ajutoare de stat și care necesită aprobare individuală, Comisia le va trata cu prioritate. În orice caz, Comisia se angajează să finalizeze evaluarea în termen de șase săptămâni de la primirea notificării complete din partea statului membru.

Modele orientative privind ajutoarele de stat

Comisia a publicat astăzi unsprezece modele orientative privind ajutoarele de stat. Aceste modele orientative acoperă numeroasele tipuri de proiecte de investiții conforme cu „inițiativele emblematice europene” prevăzute în Strategia anuală pentru 2021 privind creșterea durabilă, elaborată de Comisie. Modelele orientative sunt documente tehnice, menite să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale care să fie conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat:

Inițiativă emblematică

Model orientativ

 

ACCELERAREA

Energie și infrastructura pentru hidrogen

 

Energia din surse regenerabile, inclusiv producția de hidrogen din surse regenerabile

 

Infrastructura de generare și distribuție a sistemelor de termoficare sau răcire centralizată

RENOVAREA

Eficiența energetică a clădirilor

 

REÎNCĂRCAREA ȘI REALIMENTAREA

Stații electrice de reîncărcare și puncte de realimentare cu hidrogen pentru vehicule rutiere

 

Achiziționarea de vehicule rutiere cu emisii zero și cu emisii scăzute

 

Alte moduri de transport cu emisii scăzute

 

CONECTAREA

Implementarea și adoptarea rețelelor fixe și mobile de foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor 5G și a rețelelor de fibră optică

 

MODERNIZAREA

Digitalizarea administrației publice, inclusiv a asistenței medicale

 

DEZVOLTAREA

Procesoare inovatoare și tehnologiile semiconductorilor

 

RECALIFICAREA ȘI PERFECȚIONAREA

Îmbunătățirea educației și a formării, inclusiv a competențelor digitale și a conectivității relevante

 

 

Modelele orientative furnizează îndrumări sectoriale cu privire la cazurile în care (i) este posibil să se excludă existența unui ajutor de stat și, prin urmare, nu este necesară notificarea prealabilă a Comisiei; (ii) ar exista un ajutor de stat, dar nu este necesară notificarea, deoarece respectivul ajutor de stat intră sub incidența unei exceptări pe categorii și (iii) ar exista un ajutor de stat și este necesară notificarea, în lumina principalelor norme aplicabile privind ajutoarele de stat.

Modelele orientative pot să fie actualizate și vor fi actualizate, după caz, după ce Comisia va avea o mai bună perspectivă asupra planurilor naționale de redresare ale statelor membre și după ce va cunoaște mai bine aceste planuri.

În fine, statele membre pot utiliza căsuța poștală electronică și linia telefonică de urgență special create de Comisie pentru a răspunde la întrebările referitoare la modelele orientative.

Consultarea privind extinderea Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare

Tot astăzi, Comisia a transmis statelor membre spre consultare o eventuală extindere suplimentară a domeniului de aplicare al Regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare, pentru a se asigura o punere în aplicare eficientă a programului InvestEU, a Mecanismului de redresare și reziliență, precum și a altor fonduri ale UE și a fondurilor naționale destinate redresării și realizării obiectivelor digitale și obiectivelor verzi ale UE.

Se propune, de exemplu, ca posibilitățile de investiții menite să permită sporirea eficienței energetice sau digitalizarea clădirilor, construirea de rețele de stații de încărcare pentru mașini electrice, digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) sau dezvoltarea benzii largi să fie incluse în domeniul de aplicare al regulamentului menționat.

Propunerea de astăzi se bazează pe propunerea prezentată de Comisie în luna iulie 2019 pentru a facilita finanțarea națională a proiectelor sau a produselor financiare care intră sub incidența programelor UE gestionate la nivel central în temeiul următorului cadru financiar multianual.

Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare declară anumite categorii de ajutoare de stat ca fiind compatibile cu tratatul, cu condiția ca acestea să îndeplinească o serie de condiții clare, și scutește aceste categorii de ajutoare de obligația de a notifica în prealabil Comisia și de a primi aprobarea acesteia. După adoptarea finală de către Comisie, statele membre vor putea să pună în aplicare aceste măsuri în mod direct, în deplină securitate juridică.

Chestionar adresat statelor membre privind punerea în aplicare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat

În martie 2020, Comisia a adoptat Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat, menit să permită statelor membre să ofere sprijinul necesar economiei în contextul pandemiei de COVID-19, menținând în același timp condiții de concurență echitabile. Până în prezent, Comisia a luat peste 380 de decizii de autorizare a peste 460 de măsuri naționale în valoare de peste 3,07 mii de miliarde EUR în cele 27 de state membre și în Regatul Unit.

Comisia continuă să monitorizeze și să evalueze aplicarea Cadrului temporar în funcție de evoluția crizei. În acest scop, în urma consultărilor publice la care au participat toate statele membre, Cadrul temporar a fost modificat la 3 aprilie8 mai29 iunie și 13 octombrie 2020, pentru ca statele membre să poată să ajute mai mult întreprinderile afectate de pandemia de COVID-19.

La 7 decembrie 2020, Comisia a transmis statelor membre un chestionar, în vederea colectării opiniilor acestora cu privire la punerea în aplicare și eventuala necesitate de a adapta din nou Cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru a face față impactului economic al celui de al doilea val al pandemiei și pentru a asigura o redresare eficientă în urma crizei. În plus, Comisia colectează, de asemenea, de la statele membre date cu privire la cheltuielile aferente ajutoarelor de stat din cadrul schemelor aprobate până în decembrie 2020. Comisia va decide cu privire la eventuale măsuri viitoare pe baza feedbackului primit din partea statelor membre.

Context

Mecanismul de redresare și reziliență va pune la dispoziție împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EUR pentru a sprijini reformele și investițiile întreprinse de statele membre. Obiectivul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și de a spori durabilitatea și reziliența economiilor și societăților europene, precum și de a le pregăti mai bine pentru provocările generate de tranziția verde și cea digitală. Fondurile pe care statele membre le vor primi din Mecanismul de redresare și reziliență pot să fie vărsate, dacă statele membre doresc acest lucru, în compartimentul pentru statele membre al programului InvestEU și, de asemenea, în cadrul programului InvestEU pot să beneficieze de normele simplificate privind ajutoarele de stat prevăzute în Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

La 19 martie, Comisia a adoptat Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat, menit să le permită statelor membre să utilizeze întreaga flexibilitate prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul pandemiei de COVID-19. Cadrul temporar a fost modificat pentru prima dată la 3 aprilie 2020, sporindu-se posibilitățile de a oferi sprijin public pentru cercetarea, testarea și fabricarea de produse relevante pentru combaterea pandemiei de COVID-19, pentru a proteja locurile de muncă și pentru a sprijini în continuare economia. Cadrul a fost ulterior modificat la 8 mai, pentru a permite măsuri de recapitalizare și de datorie subordonată, și la 29 iunie 2020, pentru a sprijini în continuare microîntreprinderile, întreprinderile mici și întreprinderile nou-înființate și pentru a stimula investițiile private. Prin cea de a patra modificare, din data de 13 octombrie 2020, valabilitatea cadrului temporar a fost prelungită până la 30 iunie 2021 și, respectiv până la 30 septembrie 2021, în ceea ce privește măsurile de recapitalizare. Domeniul de aplicare al cadrului temporar a fost, de asemenea, extins, permițând, printre altele, statelor membre să sprijine întreprinderile care se confruntă cu pierderi semnificative ale cifrei de afaceri, contribuind la o parte din costurile lor fixe neacoperite.

Cadrul temporar va fi în vigoare până la sfârșitul lunii iunie 2021. Întrucât este posibil ca problemele de solvabilitate să se materializeze abia într-o etapă ulterioară, pe măsură ce evoluează criza, Comisia a prelungit această perioadă, doar pentru măsurile de recapitalizare, până la sfârșitul lunii septembrie 2021.

Cadrul temporar vine în completarea altor numeroase posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre pentru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei de COVID-19, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. La 13 martie 2020, Comisia a adoptat o Comunicare privind un răspuns economic coordonat la epidemia de COVID-19 în care prezintă aceste posibilități. De exemplu, statele membre pot efectua modificări general aplicabile în favoarea întreprinderilor (cum ar fi amânarea plății impozitelor sau subvenționarea șomajului tehnic în toate sectoarele), care nu intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat. De asemenea, statele pot să acorde întreprinderilor compensații pentru pagubele suferite din cauza pandemiei de COVID-19 și provocate în mod direct de aceasta.

Date de contact pentru presă

Arianna PODESTA

Telefon +32 2 298 70 24

Adresă arianna.podesta@ec.europa.eu

Giulia ASTUTI

Telefon +32 2 295 53 44

Adresă giulia.astuti@ec.europa.eu

Detalii

Data publicării
22 decembrie 2020